Regionálne školstvo

     Výchova a vzdelávanie v materských školách, základných školách, stredných školách, základných umeleckých školách,  jazykových školách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadeniach sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

     Na stránke regionálne školstvo možno nájsť aktuálne informácie o predprimárnom vzdelávaní detí v materských školách, základnom vzdelávaní a výchove v základných školách a základných umeleckých školách, stredoškolskom vzdelávaní a výchove v gymnáziách, stredných odborných školách a konzervatóriách a špeciálnej výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Stránka ďalej obsahuje informácie o riešeniach problematiky detských a ľudských práv v rezorte školstva, vrátane odstránenia všetkých foriem diskriminácie v SR, spracovávaní a zabezpečovaní rezortného systému výchovného a psychologického poradenstva a prevencie v SR a prevencii sociálno-patologických javov akými sú napríklad kriminalita a šikanovanie v školách a školských zariadeniach a drogové závislosti.

 • Aktuality
 • Dokumenty a predpisy
 • Predprimárne vzdelávanie
 • Výchova a vzdelávanie v základných školách
 • Výchova a vzdelávanie v stredných školách
 • Výchova a vzdelávanie v základných umeleckých školách
 • Vzdelávanie v jazykových školách
 • Špeciálne a inkluzívne vzdelávanie
 • Regionálne centrá podpory učiteľov
 • Výchovné, psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo a špeciálne výchovné zariadenia
 • Výchova a vzdelávanie v súkromných a cirkevných školách
 • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci
 • Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva
 • Rozvojové projekty MŠVVaŠ v oblasti regionálneho školstva
 • Iné projekty
 • NP edIT
 • Digitálne vzdelávanie
 • Európske školy
 • Učebnice, učebné texty, pracovné zošity
 • Školské zariadenia
 • Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
 • Kariérové poradenstvo
 • Financovanie
 • Modernizačný dlh v oblasti priestorového a materiálno-technického zabezpečenia základných a stredných škôl
 • Súťaže detí a žiakov
 • Školské stravovanie
 • Prevencia sociálno-patologických javov
 • Detské a ľudské práva
 • Finančná gramotnosť
 • Dopravná výchova
 • 1 2 »
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku