Regionálne školstvo

     Výchova a vzdelávanie v materských školách, základných školách, stredných školách, základných umeleckých školách,  jazykových školách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadeniach sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

     Na stránke regionálne školstvo možno nájsť aktuálne informácie o predprimárnom vzdelávaní detí v materských školách, základnom vzdelávaní a výchove v základných školách a základných umeleckých školách, stredoškolskom vzdelávaní a výchove v gymnáziách, stredných odborných školách a konzervatóriách a špeciálnej výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Stránka ďalej obsahuje informácie o riešeniach problematiky detských a ľudských práv v rezorte školstva, vrátane odstránenia všetkých foriem diskriminácie v SR, spracovávaní a zabezpečovaní rezortného systému výchovného a psychologického poradenstva a prevencie v SR a prevencii sociálno-patologických javov akými sú napríklad kriminalita a šikanovanie v školách a školských zariadeniach a drogové závislosti.

Skočiť na začiatok stránky