Navigácia

Normatívne financovanie

Financovanie základných a stredných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Od 1. 1. 2022 sú financované  z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR:

  • školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, VÚC, cirkevného zriaďovateľa, súkromného zriaďovateľa a regionálneho úradu školskej správy,
  • materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky