» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Maturity a záverečné skúšky

Maturity a záverečné skúšky

Náklady škôl súvisiace s výkonom predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií sa uhrádzajú v súlade s § 90 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 8c ods. 1 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ministerstvo školstva môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť v rámci kapitoly ministerstva školstva alebo v rámci kapitoly ministerstva vnútra objem pridelených finančných prostriedkov z dôvodu nákladov súvisiacich s činnosťou predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a jej členov vrátane odborníkov z praxe.

Dohodovacie konanie sa začína na žiadosť zriaďovateľa. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja.

Ministerstvo školstva podľa § 8c ods. 6 zákona č. 597/2003 Z. z. zverejní na svojom webovom sídle do 30 pracovných dní po nadobudnutí zákona o štátnom rozpočte výšku nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe na príslušný kalendárny rok.