Dohodovacie konanie - november 2010

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.


Na základe dohodovacieho konania boli do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2010 premietnuté zmeny z dôvodu:

  • opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2010,
  • poskytnutia finančných prostriedkov na maturity a záverečné skúšky - druhé kolo,
  • poskytnutia príspevku na prevádzku bazénov,
  • poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na vykrytie vyplácania kreditových príplatkov,
  • poskytnutia finančných prostriedkov na dofinancovanie osobných nákladov,
  • poskytnutia finančných prostriedkov na ostatné výdavky súvisiace s objektívnymi príčinami. 

V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na krajské školské úrady, ktoré ich oznámia jednotlivým zriaďovateľom.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku