Dohodovacie konanie - jún 2012

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.

Na základe dohodovacieho konania v 1. polroku boli do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2012 premietnuté zmeny z dôvodu:

  • opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2011,
  • zmien v sieti škôl a školských zariadení,
  • poskytnutia finančných prostriedkov na dofinancovanie hlavne osobných nákladov,
  • krátenie rozpočtu súkromným zriaďovateľom na základe výsledkov inšpekčnej činnosti,
  • poskytnutia finančných prostriedkov na bazény.

V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny prostredníctvom krajských školských úradov.

Dofinancovanie kreditových príplatkov prostredníctvom dohodovacieho konania zatiaľ zrealizované nebolo, nakoľko boli pri kontrole podkladov zistené nezrovnalosti, ktoré vykázali školy v štatistickom výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 za 1. štvrťrok 2012. Dofinancovanie kreditových príplatkov bude riešené po zbere počtov žiakov škôl k 15.septembru 2012.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku