Dohodovacie konanie - december 2012

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.
Na základe dohodovacieho konania boli do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2012 premietnuté zmeny z dôvodu:
  • opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2012,
  • poskytnutia finančných prostriedkov na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov,
  • krátenie rozpočtu súkromného zriaďovateľa na základe výsledkov inšpekčnej činnosti.
V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na krajské školské úrady, ktoré ich oznámia jednotlivým zriaďovateľom.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku