Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov - EDUZBER 2009

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.
Zmeny predstavujú úpravy rozpočtu po zbere počtu žiakov v školskom roku 2009/2010.
Na základe zozbieraných údajov boli aktualizované normatívne objemy finančných prostriedkov pre jednotlivé školy a zriaďovateľov v roku 2009.

V základnej databáze sa zohľadnili aj nové zaradenia a vyradenia škôl zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

Do databázy boli premietnuté aj :
• opodstatnené opravy počtu žiakov z EDUZBERu 2008 po rozpise rozpočtu na rok 2009,
• opodstatnené preklasifikácie normatívnych finančných prostriedkov,
• finančné prostriedky na ostatné výdavky súvisiace s objektívnymi príčinami v individuálnych prípadoch.
V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na krajské školské úrady. KŠÚ oznámia zmeny rozpočtu zriaďovateľom.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku