Normatívy na rok 2013

V súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sú na internetovej stránke ministerstva zverejnené normatívy pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodných úradov, okrem normatívov pre centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. Normatívy pre CŠPP budú zverejnené po revízii údajov vykázaných v EDUZBERE.

Normatívne príspevky na rok 2013 budú zverejnené do konca januára.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku