» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Zoznam schválených a neschválených projektov » Projekty implementované MŠVVaŠ SR » Zoznam schválených národných projektov OPV v zmysle § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Zoznam schválených národných projektov OPV v zmysle § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ