Navigácia
Skočiť na obsah

OP Vzdelávanie (ESF)

logo_opv_esf

Európsky sociálny fond je najstarším zo štrukturálnych fondov (bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva).

ESF prispieva k prioritám Spoločenstva, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí, o podporu vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest. Robí tak prostredníctvom podpory politík členských štátov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a kvality a produktivity práce, na podporu sociálnej inklúzie vrátane prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu a na zníženie národných, regionálnych a miestnych rozdielov v zamestnanosti.

Pri plnení uvedených úloh ESF podporuje priority Spoločenstva, pokiaľ ide o potrebu posilnenia sociálnej súdržnosti, zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti a podporovania hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja. ESF pritom zohľadní príslušné priority a ciele Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zvyšovania účasti ekonomicky neaktívnych osôb na trhu práce, boja proti sociálnemu vylúčeniu, najmä vylúčeniu znevýhodnených skupín, akými sú osoby so zdravotným postihnutím, a podpory rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie.

Oddelenie pre operačný program Vzdelávanie na sekcii štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v programovom období 2007-2013 plní úlohy riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie.
Tieto úlohy zverila vláda Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR svojimi uzneseniami. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určené ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie.

Funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO") na základe splnomocnenia o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán vykonávajú:
- Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (dnes Výskumná agentúra)
- Ministerstvo zdravotníctva SR

Päť oblastí politík ESF

  1. rozvoj a presadzovanie aktívnej politiky trhu práce
  2. podpora rovnakých príležitostí pre všetkých v prístupe na trh práce, s osobitným dôrazom na tých, ktorým hrozí vylúčenie zo spoločnosti
  3. presadzovanie a zlepšovanie odbornej prípravy, vzdelávania a poradenstva ako súčasti politiky celoživotného vzdelávania
  4. podpora kvalifikovanej, vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily, inovácie a flexibilnej organizácie práce, rozvoj podnikavosti a podmienok umožňujúcich vytváranie pracovných miest a podpora znalostí a rozvoj ľudského potenciálu vo výskume, vede a technike;
  5. osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu žien na trh práce a ich účasti na ňom, vrátane ich rozvoja ich pracovnej kariéry, prístupu k novým pracovným príležitostiam a zakladania podnikov a na zníženie vertikálnej a horizontálnej segregácie na základe pohlavia na trhu práce
Skočiť na začiatok stránky