Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Projekty implementované MŠVVaŠ SR

 • Zoznam schválených národných projektov OPV v zmysle § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES
 • Zoznam neschválených projektov v zmysle § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2015-1
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2014-3
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2014-2
 • Zoznam schválených projektov: Výzva č. OPV-201/2.2/01
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2014-1
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2013-7 – národný projekt "Aktivizujúce metódy vo výchove"
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2013-6 – národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPV/K/NP/2013-5 – národný projekt "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti"
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2013-4 "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2013-3 "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2013-2 – národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2013-1 – národný projekt "Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2012-11 – národný projekt "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy"
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-9 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2012-8 "Tvorba národnej sústavy kvalifikácií"
 • Zoznam schválených projektov : Písomné vyzvanie č. OPV/K/NP/2012-3 PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou
 • Zoznam schválených projektov : Písomné vyzvanie č. OPV/K/NP/2012-5 Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPV/K/NP/2011-1 Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít
 • Zoznam schválených projektov: Písomné vyzvanie č. OPV/K/NP/2010-2 KomPrax – Kompetencie pre prax
 • Zoznam schválených projektov: Priame zadanie č. OPV/K/NP/2010-1 Hodnotenie kvality vzdelávania na základných školách a na stredných školách v Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania
 • Zoznam schválených projektov: Priame zadanie č. OPV/K/NP/2009-7 Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy
 • Zoznam schválených projektov: Priame zadanie č. OPV/K/RKZ/NP/2009-1 Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy
 • Zoznam schválených projektov: Priame zadanie č. OPV/K/RKZ/NP/2008-2 Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika
 • Zoznam schválených projektov: Priame zadanie č. OPV/K/RKZ/NP/2008-5 Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov
 • Zoznam schválených projektov: Priame zadanie č. OPV/K/RKZ/NP/2008-1 Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.
 • Zoznam schválených projektov : Priame zadanie č. OPV/K/RKZ/NP/2008-4 Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
 • Zoznam schválených projektov : Priame zadanie č. OPV/K/RKZ/NP/2008-3 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
 • Zoznam schválených projektov: Priame zadanie č. OPV/K/RKZ/NP/2008-6 Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II
 • 1 2 »
  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
  HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku