Navigácia
Skočiť na obsah

Medzinárodná spolupráca

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) a jeho členovia zastupujú MŠVVaŠ SR  v niekoľkých riadiacich, výskumných a poradných orgánoch OECD a EK. V rámci nich sa IVP aktívne spolupodieľa na rozhodovaní o realizácii a podobe rôznych medzinárodných projektov z oblasti vzdelávania a vzdelávacej politiky. IVP taktiež zabezpečuje účasť SR v týchto projektoch a koordinuje národné projektové aktivity.

 
Výbor pre vzdelávaciu politiku OECD (Education Policy Committee)
Výbor pre vzdelávaciu politiku (EDPC) je kľúčovým orgánom Riaditeľstva pre vzdelávanie OECD. Na jeho zasadnutiach sa zástupcovia členských krajín podieľajú na strategických rozhodnutiach týkajúcich sa prebiehajúcich aj plánovaných projektov a programov OECD a spôsobe ich financovania. Na týchto zasadnutiach sa tiež posudzujú výsledky ukončených projektov a diskutujú sa odporúčania týkajúce sa vzdelávacej politiky OECD a jej členských štátov. Medzi najznámejšie projekty, ktoré EDPC v súčasnosti koordinuje patria napr. PISA (medzinárodný projekt zisťovania kompetencií mládeže), PIAAC (medzinárodný výskum kompetencii dospelých), alebo TALIS (medzinárodný výskum zameraný na učiteľov).

Skupina národných expertov OECD pre zvýšenie efektivity využívania zdrojov v regionálnom školstve (Group of National Experts, OECD Review of Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in Schools)
Skupina národných expertov (GNE) bola ustanovená v rámci projektu OECD Review of Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in School zameraného na hodnotenie politík pre zvýšenie efektivity využívania zdrojov v regionálnom školstve. GNE je poradným orgánom Výboru pre vzdelávaciu politiku OECD (EDPC) v otázkach metodickej podpory, časového plánu a všeobecných zásad projektu. Jej cieľom je zabezpečiť zdieľanie poznatkov a skúseností týkajúcich sa využívania zdrojov ako aj informovať o výsledkoch projektu a ich implementácii.
 
Cieľom celého projektu je poskytnúť členským štátom odporúčania ako prerozdeľovať, využívať a riadiť zdroje tak, aby prispievali k hospodárnemu a efektívnemu dosahovaniu cieľov vo vzdelávaní. OECD v rámci projektu vytvára spoločný rámec pre porovnanie skúseností z jednotlivých krajín, pre hľadanie odpovedí na spoločné problémy a pre identifikáciu a zdieľanie príkladov dobrej praxe.
 
IVP zabezpečuje koordináciu projektových aktivít v rámci SR . Okrem toho pripravili experti IVP správu, ktorá popisuje kľúčové politiky, procesy a faktory súvisiace s riadením a využívaním zdrojov na úrovni predškolského, základného a stredného školstva na Slovensku.
 
Riadiaca rada Centra pre výskum a vzdelávanie OECD (Governing Board, Centre for Educational Research and Innovation)
Centrum pre výskum vzdelávania a inovácie (CERI) je výskumnou organizáciou OECD s celosvetovým renomé v oblasti vzdelávacieho výskumu. Predmetom výskumu CERI sú jednak aktuálne trendy v školstve, ale takisto prognózy týkajúce sa budúceho vývoja škôl a univerzít. Špecifický dôraz CERI vo výskume kladie na získavanie a analýzu štatistických údajov a konceptuálne inovácie.
 
Riadiaca rada centra pozostáva zo zástupcov jednotlivých členských štátov OECD, ktorí sa vyjadrujú k pripravovaným aj prebiehajúcim projektom centra z výskumného hľadiska, ale aj z pohľadu aktuálnych vzdelávacích potrieb svojich krajín.
SR je momentálne aktívne zapojená do dvoch projektov CERI: Hodnotenie schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť (výskum realizuje Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) a Inovatívna výučba pre efektívne učenie sa (výskum realizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici).
 
Stála skupina EK pre ukazovatele a cieľové kritériá (Standing Group on Indicators and Benchmarks)
Stála skupina (SGIB) je poradným orgánom EK a jednotlivých členských štátov zodpovedným za vývoj indikátorov pre posudzovanie aktuálneho stavu a rozvoja vzdelávacích systémov EÚ. Raz ročnevydáva Monitor vzdelávania a odbornej prípravy (Education and Training Monitor), obsahujúci profily jednotlivých členských štátov. Skupina okrem iného poskytuje podporu EK aj jednotlivým členským štátom v otázke účasti na medzinárodných dotazníkových prieskumoch organizovaných Eurostat-om, OECD, IEA, alebo inými medzinárodnými organizáciami.
 
 
Skočiť na začiatok stránky