Školské úrady

Školským úradom podľa § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) je obec, ktorá je zriaďovateľom základných škôl s celkovým počtom najmenej 1 000 žiakov. Školským úradom sú aj obce, ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu vytvorili spoločný obecný úrad, ktorý pre všetky obce zabezpečuje odborné činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry. Celkový počet žiakov základných škôl, ktorých zriaďovateľmi sú tieto obce, je najmenej 1 000. Činnosti školského úradu podľa § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. vykonáva aj samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom stredných škôl.

Odborné činnosti v oblasti školstva vymedzené v § 6 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d) a v § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z., ktoré vykonáva školský úrad obce a samosprávneho kraja sú preneseným výkonom štátnej správy. Tieto pôsobnosti zabezpečuje odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady uvedené v § 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z.

Postup regionálneho úradu školskej správy pri potvrdzovaní obce ako školského úradu, pri určovaní počtu financovaných zamestnancov obce a zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí odborne zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy a pri poskytovaní finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a na samosprávne kraje je upravený v Smernici Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve.

Finančné prostriedky obci ako školskému úradu a samosprávnemu kraju ako školskému úradu poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom regionálneho úradu školskej správy.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky