Aktuálne informácie

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2023_V2   – 20.4.2023

Zmena predstavuje úpravu:

 • rozpočtu finančných prostriedkov pre Spoločný školský úrad Plavnica (RÚŠS Prešov) v nadväznosti na zaradenie obce Svinia do Spoločného školského úradu Plavnica k 1.1.2023.

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2023_V1   – 11.4.2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo na webovom sídle rozpis upraveného rozpočtu finančných prostriedkov pre jednotlivé školské úrady obcí, vyšších územných celkov a zriaďovateľov cirkevných škôl, vrátane počtu žiakov a počtu zamestnancov jednotlivých školských úradov.

V úprave rozpočtu na rok 2023 je zahrnutý:

 • finančný dopad na rok 2023 z dôvodu valorizácie tarifných platov všetkých zamestnancov v regionálnom školstve od 1.7.2022 o 3%
 • navýšenie z dôvodu  valorizácie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov o 7% od 1.1.2023,
 • navýšenie z dôvodu valorizácie tarifných platov nepedagogických zamestnancov o 10% od 1.9.2023.

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2022_V6   – 27.12.2022

Zmena predstavuje úpravu:

 • rozpočtu finančných prostriedkov pre školské úrady v súvislosti s vrátením nepoužitých finančných prostriedkov za školské úrady v pôsobnosti RÚŠS Bratislava

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2022_V5   – 7.12.2022


Zmena predstavuje úpravu:

 • rozpočtu finančných prostriedkov pre školské úrady v súvislosti s vrátením nepoužitých finančných prostriedkov za školské úrady v pôsobnosti RÚŠS Trenčín a Prešov

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2022_V4   – 26.9.2022

Zmena predstavuje úpravu:

 • rozpočtu finančných prostriedkov pre školské úrady v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov na základe zozbieraných údajov v súvislosti s vyplatením odmien vo výške 500 eur v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022.  

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2022_V3   – 19.7.2022

Zmena predstavuje úpravu:

 • rozpočtu finančných prostriedkov pre školské úrady v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov v súvislosti s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 220/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – valorizácia platov o 3% od 1.7.2022.  

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2022_V2   – 14.7.2022

Zmena predstavuje úpravu:

 • rozpočtu finančných prostriedkov pre školský úrad Čaňa (Košický kraj) v nadväznosti na žiadosť Regionálneho úradu školskej správy Košice.  Školskému úradu Čaňa sa znižuje rozpočet finančných prostriedkov z dôvodu obsadenia pracovného miesta – odborného zamestnanca v Spoločnom školskom úrade Čaňa  až od 1.4.2022.  

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2022_V1   – 17.1.2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo na webovom sídle zoznam školských úradov obcí a vyšších územných celkov s uvedením sídla školského úradu, počtu žiakov, počtu zamestnancov a finančných prostriedkov na rok 2022. Súčasne sa zverejnil prehľad zriaďovateľov cirkevných škôl, ktorým sa poskytuje príspevok podľa § 14 ods. 9 zákona č. 596/2003 Z. z.

31. 12. 2021 - V súvislosti so zmenou organizácie miestnej štátnej správy na úseku školstva od 1. januára 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo smernicu č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve.

Smernica č. 52/2021

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2021_V5   – 18.12.2021

Zmena predstavuje úpravu:

 • rozpočtu finančných prostriedkov pre školské úrady v súvislosti s povoleným prekročením limitu výdavkov na pokrytie nákladov v nadväznosti na vyplatenie odmien zamestnancom podľa Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31.12.2021 najmenej šesť mesiacov odmenu v sume 350 €. Nárok na odmenu nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 31.12.2021 plynie výpovedná doba okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo c) Zákonníka práce. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, odmena sa pomerne kráti.

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2021_V4   – 27.10.2021

Zmena predstavuje úpravu:

 • rozpočtu finančných prostriedkov pre školské úrady Kežmarok a Spišská Belá (Prešovský kraj) v nadväznosti na rozhodnutia odboru školstva Okresného úradu Prešov pre školské úrady Kežmarok a Spišská Belá

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2021_V3   – 20.9.2021

Zmeny predstavujú úpravy:

 • oprava údajov - Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza a Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera,
 • rozpočtu finančných prostriedkov pre školské úrady Kežmarok a Spišská Belá (Prešovský kraj) z dôvodu zmeny počtu žiakov a pracovných miest od 1.9.2021 v súvislosti so zmenou zaradenia obce Podhorany do Školského úradu Spišská Belá

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2021_V2   – 22.2.2021

Zmeny predstavujú úpravy:

 • sídla školských úradov v Prešovskom a Košickom kraji,
 • dofinancovanie  finančných prostriedkov pre školský úrad Likavka na základe doplnenia obce Partizánska Ľupča do školského úradu Likavka

Verzia Finančné prostriedky pre školské úrady na rok 2021_V1   – 12.1.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na webovom sídle prehľad školských úradov obcí a vyšších územných celkov s uvedením sídla školského úradu, počtu žiakov, počtu zamestnancov a finančných prostriedkov. Súčasne sa zverejnil prehľad zriaďovateľov cirkevných škôl, ktorým sa poskytuje príspevok podľa § 14 ods. 9 zákona č. 596/2003 Z. z.

 

Skočiť na začiatok stránky