Prioritná oblasť 7


 
Slovenská republika (v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) a Srbská republika (v zastúpení Univerzity v Belehrade) v súčasnosti zodpovedajú za koordináciu Prioritnej oblasti 7 (PA7) - Rozvoj vedomostnej spoločnosti v krajinách dunajského regiónu.

Všetky aktuálne informácie o našich aktivitách, pripravovaných podujatiach, či možnostiach spolupráce sú dostupné na: 
https://www.danubeknowledgesociety.eu


Všeobecné informácie o PA7

 
Ciele vychádzajú z ambicióznych cieľov Stratégie Európa 2020 so zameraním na tieto oblasti:
 • zvýšenie efektívnych investícií do výskumu a inovácií, zlepšenie koordinácie zdrojov;
 • efektívne zvyšovanie používania informačných a komunikačných technológií;
 • zvyšovanie kapacity vedeckej infraštruktúry, zvyšovanie počtu patentov;
 • zvyšovanie podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie. 

Prínosy Dunajskej stratégie (PA7)

 • výrazné zintenzívnenie spolupráce subjektov VaI v dunajskom regióne;
 • zapájanie slovenských subjektov do prípravy medzinárodných projektov (2 návrhy podané do európskych grantových schém, príprava ďalších);
 • zvýšenie prestíže SR na európskej úrovni ako koordinátora PA7 (ocenenie od EK na Výročnom fóre DS vo Viedni, na rokovaní pracovnej skupiny pre makroregionálne stratégie a Bruselskej dunajskej siete v Bruseli).
 

Dunajský regionálny výskumný a inovačný fond 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) ako jeden z koordinátorov Prioritnej oblasti 07  (Vedomostná spoločnosť) Stratégie EÚ pre dunajskú oblasť (EUSDR) bolo  poverené Európskou komisiou organizáciou tendra na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Dunajského regionálneho výskumného a inovačného fondu (Danube Region Research and Innovation Fund - DRRIF).
   
Hlavným cieľom štúdie je analyzovať možnosti podpory výskumných a inovačných aktivít v dunajskej oblasti. Štúdia taktiež obsahuje informácie o absorpčnej kapacite výskumu a vývoja, možnostiach spolupráce podunajských krajín s existujúcimi grantovými schémami ako aj analýzu možných výskumných priorít v regióne.
 
Výsledky by mali slúžiť ako  základ ďalšieho zintenzívnenia spolupráce krajín dunajskej oblasti vo výskume a inováciách.

Štúdiu vypracovala spoločnosť EY Slovensko za podpory MŠVVŠ SR a Pracovnej skupiny pre DRRIF, ktorá bola vytvorená v rámci Riadiacej skupiny Prioritnej oblasti 7 EUSDR.

Viac informácií o tejto štúdii: https://www.danube-region.eu/communication/news/616525-feasibility-study-for-the-danube-region-research-and-innovation-fund-drrif 
 
 

Vlajkové projekty PA 7 

 
Úlohou koordinátorov PA je okrem iného aj iniciovať medzinárodnú spoluprácu pri príprave medzinárodných projektov, riešenie ktorých by malo prispieť k zlepšeniu kvality života v regióne.
 
Riadiaci výbor PA7 posudzuje návrhy projektov podporujúcich rozvoj vedomostnej spoločnosti v dunajskom regióne. Vybraným projektom prideľuje označenie „Vlajkový projekt“ a vydáva tzv. odporúčacie listy. Odporúčacie listy by sa mali zohľadňovať tak na národnej úrovni pri projektoch hradených z národných zdrojov alebo zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj pri výzvach v rámci komunitárnych programov EÚ. Doteraz však, napriek pripomienkam zo všetkých PA, nie je známy žiadny mechanizmus, ktorý by uvedené umožňoval.
 
 • DREAM (Danube River Research and Management)
Témou riešenia projektuje hydrodynamika, morfodynamika, zlepšenie splavnosti a ekologické procesy v rôznych úsekoch toku Dunaja. Projekt v hodnote cca 60 mil. eur koordinuje Universität für Bodenkultur Wien. Partnermi sú aj slovenské subjekty (Ústav krajinnej ekológie SAV a Výskumný ústav vodného hospodárstva). MŠVVaŠ SR rokovalo s MPRV SR, ako riadiacim orgánom pre Program cezhraničnej spolupráce SK – Rakúsko o vytvorení položky rozpočtu, z ktorej by bolo možné financovať ďalšiu časť projektu.
 
 • Národné centrá pre odborné vzdelávanie  – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR
Projekt je zameraný na podporu riešenia vysokej nezamestnanosti mladých ľudí v dunajskej oblasti, v kontraste s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl. Jeho zámerom je prispieť k modernizácii systému odborného vzdelávania na Slovensku a tým poskytnúť stimul aj pre ostatné krajiny dunajského regiónu. Prenos pozitívnych skúseností z Rakúska a Nemecka (Baden Würtemberg) by mal byť prínosom k vytvoreniu kompatibilných systémov vzdelávania v podunajskej oblasti.
V júni 2014 bol podaný návrh projektu v rámci výzvy európskeho programu ERASMUS+ EACEA 13/2014 KA3 – Podpora politických reforiem pod názvom „Národné centrá pre odborné vzdelávanie – zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania v Slovenskej republike“, ktorý bol v októbri 2014 aj schválený.
 
EK poskytuje finančné zdroje vo výške cca 240 000,- EUR na prípravu projektu so zameraním na:
 1. podporu reformy vzdelávacieho systému v SR – zavádzanie duálneho vzdelávania
 2. vytvorenie kompetenčného centra pre duálne vzdelávanie (Dunajská akadémia)
 3. mobilizáciu firiem, najmä MSP pre zavádzanie systému odborného vzdelávania
 4. implementáciu výmeny skúseností a prenosu „best practise“ v rámci dunajského regiónu
Projektoví partneri: 
 1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – koordinátor projektu
 2. Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
 3. Ministerstvo financií a hospodárstva Baden Würtemberg, Nemecko
 4. Štátna akadémia Esslingen (poskytuje služby pre učiteľov a inštruktorov odborného výcviku z poverenia Ministerstva školstva, mládeže a športu Baden Würtemberg), Nemecko
 5. Rakúska hospodárka komora
 6. Nemecko- slovenská obchodná a priemyselná komora
 7. Štátny inštitút pre odborné vzdelávanie (BIBB), Nemecko
Asociovaní partneri: 
Spolkové ministerstvo vedy výskumu a hospodárstva, Rakúsko
Volkswagen Slovensko

Viac informácií o projekte: http://www.minedu.sk/narodne-centra-–-zavadzanie-prvkov-dualneho-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-v-sr/
 
 • Danube – Future – trvalo udržateľný rozvoj mnohojazyčného, mnohonárodnostného a multikultúrneho regiónu.
Zameranie projektu: interdisciplinárny výskum regiónu z hľadiska environmentalistiky, ale aj so zameraním na humanitné a sociálne vedy
Koordinátor: Alpsko-adriatická rektorská konferencia a Konferencia rektorov dunajských krajín
Zúčastnené krajiny: Rakúsko, Srbsko, Taliansko
Štádium implementácie: Návrh projektu je podporovaný poradenstvom financovaným Európskou komisiou prostredníctvom PA 10, momentálne v pokročilom štádiu rozpracovanosti
Možné zdroje financovania: štrukturálne fondy, programy cezhraničnej spolupráce, národné zdroje
 
 • DANUBIUS
Zameranie projektu: ekológia Dunajskej delty, nadväzuje na projekt Dancers, ktorý sa rieši v rámci RP 7
Koordinátor: Rumunsko (Dunajské medzinárodné centrum pre štúdium systémov ústie rieky – more)
Ďalšie zúčastnené krajiny: Rakúsko, Srbsko, Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko, Moldavsko, Slovensko
Štádium implementácie : počiatočné štádium prípravy
Možné zdroje financovania: Horizont 2020, štrukturálne fondy, programy cezhraničnej spolupráce, národné zdroje
 
 • H.I.NO. – Zdravotný dopad nanotechnológií
Zameranie projektu: zdravotný dopad nanotechnológií z hľadiska výrobcov, konzumentov a životného prostredia
Koordinátor: Alpsko-adriatická rektorská konferencia a Konferencia rektorov dunajských krajín
Ďalšie zúčastnené krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko (Ústav experimentálnej onkológie SAV)
Štádium implementácie : počiatočné štádium prípravy
Možné zdroje financovania: Horizont 2020, štrukturálne fondy, programy cezhraničnej spolupráce, národné zdroje
 

Ďalšie pripravované projekty

 • Vzdelávanie a komplexná starostlivosť o deti z marginalizovaných rómskych komunít: analýza a podpora aktérov inklúzie
Zameranie projektu: zlepšenie edukačného a sociálneho potenciálu detí z marginalizovaných rómskych komunít v dunajských krajinách.
Koordinátor : Slovensko (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)
Ďalšie zúčastnené krajiny: Maďarsko, Nemecko, Srbsko, Veľká Británia
Štádium implementácie: Návrh projektu je podporovaný poradenstvom financovaným Európskou komisiou prostredníctvom PA 10, momentálne v pokročilom štádiu rozpracovanosti
Možné zdroje financovania: predpokladá sa návrh v rámci výzvy Horizont 2020
 • CEBIS Servis obchodných informácií pre dunajský región – cloudy  
Zameranie projektu: e-projekt na zlepšenie efektívnosti verejného a súkromného sektora v dunajskom regióne, prostredníctvom štandardizácie procesov SMEs
Koordinátor : Slovensko (TU Košice)
Ďalšie zúčastnené krajiny: Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko
Štádium implementácie: projekt sa nachádza v počiatočnom štádiu prípravy
Možné zdroje financovania: predpokladá sa návrh v rámci výzvy Horizont 2020, čiastočne možné finncovanie zo súkromných zdrojov
 
 • Transfer technológií
V spolupráci PA7 s PA8, Ministerstvom financií a hospodárstva Baden Württemberg a firmou Steinbeis vznikli pri dvoch slovenských univerzitách Dunajské centrá pre transfer technológií a to jednak v oblasti elektrotechniky a informačných a komunikačných technológií (FEI STU Bratislava), tak aj v oblasti poľnohospodárstva (Slovenská poľnohospodárska univerzita).
 

Spolupráca s JRC 
 

Spojené výskumné centrum (Joint Research Centre – JRC - https://ec.europa.eu/jrc/) Európskej komisie poskytuje Dunajskej stratégii odbornú podporu vo forme vytvorenia 4 rámcov (nexusov) pre spoluprácu v týchto oblastiach: voda, krajina & pôda, bio-energia, vzduch. JRC taktiež vytvorilo platformu pre vzájomné posúdenie Stratégií výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) jednotlivých krajín. Na základe tejto platformy je možné identifikovať spoločné výskumné priority krajín dunajského regiónu. JRC každoročne organizuje konferenciu „Vedecká podpora Dunajskej stratégie“. Prvá takáto konferencia sa konala v máji 2013 v Bratislave, druhá počas 3. výročného fóra Dunajskej stratégie vo Viedni.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku