Dunajská stratégia


Všeobecné informácie
 

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (European Union Strategy for the Danube Region - Dunajská stratégia - ďalej len DS) je makroregionálna stratégia, ktorá predstavuje novú formu regionálnej spolupráce v EÚ. Bola schválená Radou EÚ v júni 2011.
 
 
Cieľom Dunajskej stratégie je predovšetkým
  • prehĺbenie spolupráce krajín dunajského regiónu, riešenie spoločných problémov,   
  • efektívnejšie využívanie existujúcich zdrojov,
  • v rámci posilnenej spolupráce možnosť zvýšenia účasti v komunitárnych programoch EÚ.
 
Na spolupráci v rámci Dunajskej stratégie sa zúčastňujú nasledovné krajiny:
  • členské štáty EÚ: Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Nemecko, Chorvátsko
  • nečlenské štáty: Srbsko, Moldavsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora
 
Kľúčové dokumenty viažuce sa na Dunajskú stratégiu
  • KOM (2010) 715 – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov – Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť
  • SEK (2010) 1489 – Akčný plán k Stratégii EÚ pre dunajskú oblasť
 

Národný kontaktný bod
 
Pozícia národného kontaktného bodu bola vytvorená na podnet Európskej komisie vo všetkých zainteresovaných členských štátoch dunajského regiónu. Na Slovensku bol určený za národný kontaktný bod pre Dunajskú stratégiu Úrad vlády SR. Túto funkciu vykonáva odbor koordinácie prierezových stratégií a priorít, ktorého oddelenie koordinácie prierezových priorít plní úlohy sekretariátu národného kontaktného bodu. Úlohou národného kontaktného bodu je riadenie implementácie Dunajskej stratégie (t.j. všetkých 11 prioritných oblastí) v SR (http://www.dunajskastrategia.gov.sk/)
 
 
Ďalšie relevantné dokumenty
 
 
Koordinácia jednotlivých prioritných oblastí
 
Európska komisia (DG Regio) v spolupráci so zainteresovanými členskými i nečlenskými určila 11 prioritných oblastí (priority areas – ďalej len „PA“) Dunajskej stratégie, ktoré sú rozdelené do 4 pilierov. Za implementáciu jednotlivých PA sú zodpovedné členské štáty, respektíve nimi určené organizácie. Výsledkom rokovaní medzi zainteresovanými subjektmi a Európskou komisiou bolo vymenovanie jednotlivých krajín vždy po dvoch do funkcií koordinátorov prioritných oblastí.
 
 
Piliere (I-IV), prioritné oblasti DS (11) a koordinujúce krajiny
 
I. Prepojenie podunajskej oblasti
PA 1    Zlepšiť mobilitu a intermodalitu
a) vnútrozemské vodné cesty (Rakúsko, Rumunsko)
b) cestné, železničné a letecké spojenia (Slovinsko, Srbsko)
PA 2    Podporovať udržateľnejšie zdroje energií (Maďarsko, Česká republika)
PA 3    Podporovať kultúru a cestovný ruch, kontakty medzi ľuďmi (Bulharsko, Rumunsko)
 
II. Ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti
PA 4    Obnoviť a udržať kvalitu vôd (Maďarsko, Slovensko)
PA 5    Riadiť riziká v oblasti životného prostredia (Maďarsko, Rumunsko)
PA 6    Chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd (Nemecko, Chorvátsko)
 
III. Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti
PA 7    Rozvíjať znalostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií(Slovensko, Srbsko)
PA 8    Podporovať konkurencieschopnosť podnikov vrátane rozvoja zoskupení (Nemecko, Chorvátsko)
PA 9      Investovať do ľudí a zručností(Rakúsko, Moldavsko)
 
IV. Posilnenie podunajskej oblasti
PA 10 Zvýšiť inštitucionálnu kapacitu a spoluprácu (Rakúsko, Slovinsko)
PA 11 Spolupracovať s cieľom podporiť bezpečnosť a riešiť organizovanú a závažnú trestnú  
      činnosť (Nemecko, Bulharsko)
 

Slovensko prostredníctvom MŠVVaŠ SR je spolu so Srbskom koordinátorom PA7.

 


Viac informácií je dostupných na stránke PA7: https://www.danubeknowledgesociety.eu/
 

  • Prioritná oblasť 7 : Rozvoj vedomostnej spoločnosti - výskum, vzdelávanie a IKT
  • Informácie o uskutočnených podujatiach a možnostiach spolupráce
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku