Detské a ľudské práva

Detské a ľudské práva

Tvorba a koordinácia koncepčných a metodických činností v oblasti výchovy a výučby ľudských práv a práv dieťaťa v školskom systéme vrátane odstránenia všetkých foriem diskriminácie a ochrany detí pred zanedbávaním, týraním a zneužívaním. Spolupráca s príslušnými ústrednými orgánmi, inštitúciami a organizáciami v oblasti vzdelávania k ľudským právam. Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z Národných akčných plánov pre deti a predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, vrátane monitorovania a hodnotenia rozsahu a kvality výučby k ľudským právam v školskom systéme.
 


Dohovor o právach dieťaťa

 

Dohovor o právach dieťaťa – slovami dieťaťa


Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve (september 2015)

 
MŠVVaŠ SR – Sekcia regionálneho školstva vypracovala v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom,  Metodicko-pedagogickým centrom, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Centrom vedecko-technických informácií SR, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie,  Štátnou školskou inšpekciou, odborom mládeže MŠVVaŠ SR,  IUVENTOU a nezávislým expertom  „Analýzu súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve“. Základom analýzy sú výsledky z monitorovania a hodnotenia ľudských práv   vo formálnom vzdelávaní v regionálnom školstve v kontexte vykonaných prác a systémového zabezpečenia, ale aj   v oblasti neformálneho a informálneho  vzdelávania detí a mládeže mimo školy a rodiny.  
Záverom materiálu sú  navrhované konkrétne opatrenia vyplývajúce z dosiahnutých výsledkov v regionálnom školstve, ktoré zároveň tvoria základ opatrení do rezortného Akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam (UV SR č. 71/2015).

formát pdf Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve

formát pdf Príloha č. 1 - ŠPÚ
formát pdf Príloha č. 2 - CVTI
formát pdf Príloha č. 3 - ŠŠI
formát pdf Príloha č. 4 - MŠVVaŠ
formát pdf Príloha č. 5 - MPC
formát pdf Príloha č. 6 - ŠIOV
formát pdf Príloha č. 7 - IUVENTA
formát pdf Príloha č. 8 - VÚDPaP
formát pdf Príloha č. 9 - Zoznam publikácií


Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014

Výchova k ľudským právam je celospoločenskou záležitosťou, tak ako to vyplýva z dokumentov vydaných OSN v súvislosti s Dekádou výchovy k ľudským právam. Národný plán je súčasťou realizácie Dekády OSN v SR a z hľadiska stratégie je vypracovaný v súlade s Direktívami OSN.
Cieľom výchovy k ľudským právam v školách je osvojiť si vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti, v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť.
Materiál bol vypracovaný Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Ministerstvom školstva SR podľa uznesenia vlády SR č. 446/2004 bodu C.13 a schválený na 2. operatívnej porade ministra školstva dňa 8. februára 2005.
 
formát pdf Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014

formát pdf Príloha č. 1
formát pdf Príloha č. 2
formát pdf Príloha č. 3
 

Koncepcia migračnej politiky v podmienkach rezortu školstva

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie došlo k zásadným zmenám v riešení migračnej politiky, ktoré si vyžadujú vykonanie zmien v komplexnej migračnej stratégii SR. Vláda SR uznesením č. 11 zo dňa 12.1.2005 schválila Koncepciu migračnej politiky SR a uložila príslušným ministrom rozpracovať koncepciu na podmienky príslušných rezortov v časovom, vecnom a finančnom plnení a v rámci prípravy návrhu štátneho rozpočtu na rok 2006 vytvoriť podmienky na plnenie úloh, vyplývajúcich z rozpracovania koncepcie v rámci príslušných rezortov.
 

formát zip Koncepcia migračnej politiky v podmienkach rezortu školstva

Dohovor o právach dieťaťa

Vychádzajúc zo záväzku stanoveného v článku 44 Dohovoru o právach dieťaťa publikovaného v Zbierke zákonov SR pod číslom 104/1991 Zb. Slovenská republika ako zmluvná strana uvedeného medzinárodnoprávneho dokumentu predložila v júli 2006 Výboru OSN pre práva dieťaťa periodickú správu o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa.
Text Druhej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa bol schválený uznesením vlády SR č. 508 zo dňa 7. júna 2006.
Prerokovanie druhej periodickej správy Slovenskej republiky sa uskutočnilo dňa 22. mája 2007 počas 45. zasadnutia výboru v Ženeve. Dňa 8. júna 2007 výbor schválil záverečné odporúčania k druhej periodickej správe Slovenskej republiky.

formát pdf Druhá periodická správa k Dohovoru o právach dieťaťa
formát pdf Správa o priebehu a výsledkoch prerokovania Druhej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa pred Výborom OSN pre práva dieťaťa
formát pdf Záverečné odporúčania Výboru pre práva dieťaťa: Slovensko

 

 

 

 

Skočiť na začiatok stránky