Rozpis príspevku na ŠvP na rok 2018

Na webovom sídle ministerstva zverejňujeme rozpis finančných prostriedkov podľa zriaďovateľov a škôl na príspevok školy v prírode v roku 2018.

Príspevok sa poskytuje základným školám I. stupňa na základe § 4ac zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Suma príspevku sa určila ako súčet počtu žiakov z Eduzberu 2017, ktorí sa zúčastnia ŠvP v roku 2018 a príspevku stanoveného na tento rok, ktorý je 100 €/žiaka a v najmenej rozvinutých okresoch 150€/žiaka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku