Príspevok na školu v prírode (ŠvP)

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje v súlade s §3 ods. 2 a 3 a §4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo pridelí v roku 2021 príspevok na školu v prírode vo výške  100 € resp. 150 € na žiaka z najmenej rozvinutých okresov .                                                             

Podrobné informácie o poskytovaní príspevku na školu v prírode v roku 2021 zverejníme po vyjasnení epidemiologickej situácie.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy (ZŠ) a špeciálnej základnej školy (ŠZŠ). Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na ŠvP poskytnúť príslušnej ZŠ/ŠZŠ v plnej výške.

V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na ŠvP pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Pokiaľ sa ŠvP zúčastní počas roka 2021 menší počet žiakov ako bolo nahlásené v RISe, škola je povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na ŠvP neumožnili použiť celý príspevok 100 € resp. 150 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení poslednej ŠvP v roku 2021.

  • Aktuálne informácie
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku