Príspevok na školu v prírode (ŠvP)

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy podľa §4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s §6 a §6a uvedeného zákona môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) prideliť finančné prostriedky na školu v prírode aj zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy.

Výška príspevku na ŠvP  je 100 € alebo 150 € na žiaka z najmenej rozvinutých okresov.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy (ZŠ) a špeciálnej základnej školy (ŠZŠ).

Príspevok na ŠvP môže škola použiť pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na ŠvP poskytnúť príslušnej ZŠ/ŠZŠ v plnej výške.

Skočiť na začiatok stránky