» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Výzvy na výber odborných hodnotiteľov » Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 a 1.4.1

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 a 1.4.1