Operačný program Ľudské zdroje

 OPLZ horizont

Dňa 9. decembra 2014 Európska komisia schválila operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020. Operačný program predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce.

Celková alokácia operačného programu Ľudské zdroje za zdroje EÚ predstavuje 2 613 166 516 EUR, z toho na oblasť vzdelávania je určených za zdroje EÚ 348 741 004 EUR.
Cieľom MŠVVaŠ SR ako gestora prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je využiť finančné prostriedky na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšenie kvality a inkluzívnosti všetkých úrovní vzdelávacieho systému od materských až po vysoké školy vrátane oblasti celoživotného vzdelávania. Významná pozornosť bude venovaná podpore pedagógov na všetkých stupňoch škôl.
Prioritná os Vzdelávanie zároveň nadväzuje na operačný program Vzdelávanie implementovaný v programovom období 2007-2013.
 
MŠVVaŠ SR je v zmysle uznesenia vlády SR č. 139/2013 k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 v pozícii sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 za oblasť vzdelávania, pričom riadiacim orgánom OP ĽZ bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 
znak EU

           
 

AKTUÁLNE DIANIE

 • Aktuality
 • Dokumenty, usmernenia a príručky
 • Monitorovací výbor OP Ľudské zdroje
 • Komisia pre prioritnú os 1
 • Národné projekty
 • Projekty technickej pomoci
 • Výzvy na výber odborných hodnotiteľov
 • Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov
 • Informovanie a komunikácia
 • Monitorovanie
 • Hodnotenie
 • Nahlasovanie podozrení na nezrovnalosti, riziká a podvody
 • Webové sídlo OP Ľudské zdroje
 • Kontakt
 • Archív
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku