Navigácia

Operačný program Ľudské zdroje

            

Dňa 9. decembra 2014 Európska komisia schválila operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020. Operačný program predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce.

Celková alokácia operačného programu Ľudské zdroje za zdroje EÚ predstavuje 2 929 999 089 EUR, z toho na oblasť vzdelávania je určených za zdroje EÚ 369 511 004 EUR (prioritná os 1 Vzdelávanie a časť prioritnej osi 8 React-EU v gescii MŠVVaŠ SR).

MŠVVaŠ SR je v zmysle uznesenia vlády SR č. 139/2013 k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 v pozícii sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 za oblasť vzdelávania, pričom riadiacim orgánom OP ĽZ je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Cieľom MŠVVaŠ SR ako gestora prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je využiť finančné prostriedky na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšenie kvality a inkluzívnosti všetkých úrovní vzdelávacieho systému od materských až po vysoké školy vrátane oblasti celoživotného vzdelávania. Významná pozornosť bude venovaná podpore pedagógov na všetkých stupňoch škôl. Pre prioritnú os 1 Vzdelávanie je určená alokácia zo zdrojov EÚ vo výške 348 741 004 EUR. Prioritná os Vzdelávanie zároveň nadväzuje na operačný program Vzdelávanie implementovaný v programovom období 2007 – 2013.

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ je zároveň aj gestorom časti v rámci prioritnej osi 8 React-EU, ktorá bola do OP ĽZ doplnená na základe iniciatívy Európskej komisie ako reakcia na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19, čím posilnila rozpočet programového obdobia 2014 – 2020 v SR o dodatočnú finančnú alokáciu pre rok 2021 za zdroje EÚ vo výške 304 990 048 EUR a to na podporu trhu práce, zvyšovania zručností, vzdelávania, sociálnych a zdravotných služieb, boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj na zabezpečenie asistenčných a iných podporných činností pre osoby, ktoré najviac zasiahli dopady krízy spôsobenej šírením pandémie. Pre časť prioritnej osi 8 React-EU pre oblasť vzdelávania, v gescii MŠVVsŠ SR, bolo určených za zdroje EÚ 20 770 000 EUR.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky