» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Webové sídlo OP Ľudské zdroje

Webové sídlo OP Ľudské zdroje

Vzhľadom k skutočnosti, že OP Ľudské zdroje je spoločným programovýcm dokumentom 3 rezortov:

  • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - riadiaci orgán (hlavný gestor)
  • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR- v pozícii sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie
  • Ministerstva vnútra SR, 

    bolo zriadené pre tento operačný program spoločné webové sídlo:


    www.ludskezdroje.gov.sk