Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Oznam o vyhlásení novej výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF
 
Sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje (ďalej „SO pre PO č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ“) dňom 01.10.2018 uzavrel výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF pre PO č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ  (ďalej “výzva na výber odborných hodnotiteľov“) vyhlásenú dňa 24.05.2017 a zároveň dňom 02.10.2018 vyhlasuje novú výzvu na výber odborných hodnotiteľov, v rámci ktorej je možné naďalej sa uchádzať o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ (ďalej „databáza“).

Odborní hodnotitelia zaradení do databázy v rámci predchádzajúcich výziev na výber odborných hodnotiteľov budú naďalej vedení v databáze za podmienky splnenia kritérií novej výzvy, ktoré vychádzajú z požiadaviek Metodického pokynu CKO č. 29 k výberu odborných hodnotiteľov. U odborných hodnotiteľov vedených v databáze si SO pre PO č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ overí požadovanú prax pre jednotlivé oblasti špecifického cieľa a bude požadovať predloženie Referencií od zamestnávateľa alebo odberateľa služieb.
 
SO pre OPĽZ si dovolí osloviť s požiadavkou o predloženie požadovanej dokumentácie formou emailu každého odborného hodnotiteľa vedeného v databáze. Nie je teda potrebné, aby odborní hodnotitelia vedení v databáze nanovo zasielali žiadosť o zaradenie do databázy a jej prílohy. 
X
Skočiť na začiatok stránky