» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2015 » Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015


Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015 a záverov Správy zo záverečného seminára schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015.

Súčasťou vyhodnotenia je návrh prioritných tém pripravovanej Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2016 a predpokladaný objem finančných prostriedkov.

Súbor typu pdf Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015


Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015
 
V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 27 projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy.

Z predložených projektov boli vyradené dva projekty, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Dôvodmi na vyradenie projektov bolo použitie účelových finančných prostriedkov na úhradu kapitálových výdavkov a nesplnená spoluúčasť zamestnávateľa vo výške najmenej 15 % z celkových nákladov.

Z 25 hodnotených projektov dňa 12. mája 2015 Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania odporučila prideliť účelové finančné prostriedky 9 projektom propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2015, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Súbor typu pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov

Súbor typu pdf Zoznam projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy, ktoré nespĺňajú podmienky vyhlásené výzvou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015.

Cieľom výzvy je spropagovať odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách predovšetkým v technicky a remeselne zameraných študijných a učebných odboroch podľa požiadaviek zamestnávateľov a oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v nedostatkovom odbore vzdelávania na strednej odbornej škole.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ (bod č. 4 výzvy) písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni Okresného úradu v sídle kraja) podľa zverejnených požiadaviek je
 
31. marec 2015.