Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2015

 • Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI A VÝCHOVY K PODNIKANIU na rok 2015
 • Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2015
 • Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „ZDRAVIE NA TANIERI 2015“
 • Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „ZVÝŠENIE EFEKTIVITY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 2015“
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO 2015“
 • Protidrogová prevencia 2015 - Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“
 • VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI O ROZVOJOVÝ PROJEKT NA PODPORU ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA ROK 2015
 • VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI O FINANCOVANIE ROZVOJOVÉHO PROJEKTU NA PODPORU BUDOVANIA CENTIER ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY NA ROK 2015
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2015
 • Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „ODSTRÁNENIE STAVEBNÝCH BARIÉR - ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ NA VZDELÁVANIE PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 2015“
 • Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2015
 • Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2015
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku