» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Dokumenty, usmernenia a príručky » Usmernenia pre prijímateľov » Umernenie pre prijímateľa pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie

Umernenie pre prijímateľa pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán operačný program Ľudské zdroje vydalo dňa 22.06.2017 Usmernenie pre prijímateľov pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie v predkladaných žiadostiach o platbu v ITMS2014+.

V prílohe nájdete podrobnosti.