Usmernenia pre prijímateľov

 • 31.03.2020 – Usmernenie sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prijímateľov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie v SR
 • Formuláre – ŠSJN „pedagogické kluby - Hodina účasti pedagogického zamestnanca na aktivitách pedagogického klubu“
 • Formuláre – ŠSJN „hodinová sadzba učiteľa/učiteľov podľa kategórie škôl (ZŠ, SŠ) - počet hodín strávených vzdelávacími aktivitami („extra hodiny“)“
 • Pravidlá výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby
 • Informácie o spôsobe spolupráce medzi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a prijímateľmi nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy „Nediskvalifikuj sa!“
 • Usmernenie platobnej jednotky k odvodom výnosov
 • Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov v roku 2017
 • Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2017
 • Usmernenie pre prijímateľov k predkladaniu Štvrťročnej správy o činnosti
 • Umernenie pre prijímateľa pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie
 • Usmernenie k ŠSJN pedagogické praxe – zoznam študentov
 • Usmernenie k ŠSJN ECDL certifikát – zoznam skúšok a certifikátov
 • Usmernenie k ŠSJN vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov – zoznam absolventov vzdelávania
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku