» Vysoké školstvo » Akreditácie v oblasti vysokého školstva » Kritériá používané pri vyjadrovaní sa Akreditačnej komisie

Kritériá používané pri vyjadrovaní sa Akreditačnej komisie

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na návrh Akreditačnej komisie a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl schválilo dňa 05. apríla 2013 kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania. Uvedené kritériá podľa § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") používa Akreditačná komisia pri výkone svojej pôsobnosti.
      Materiál obsahuje súbor kritérií používaných pri akreditácii študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania a Akreditačná komisia sa na jeho základe vyjadruje k žiadostiam vysokej školy o posúdenie jej spôsobilosti uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jej absolventom príslušný akademický titul.

Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania
 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona na návrh Akreditačnej komisie a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl schválilo 05. apríla 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.

Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Oznámenie o oprave chyby v kritériách používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
 

     Rozhodnutím zo dňa 3. apríla 2003 boli na návrh Akreditačnej komisie a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl Ministerstvom školstva SR schválené kritériá akreditácie nevysokoškolských inštitúcií. Tieto kritériá používa Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona pri akreditácii nevysokoškolskej inštitúcie pre príslušný študijný odbor, t. j. pri posudzovaní spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu v tomto odbore.

Kritériá akreditácie nevysokoškolských inštitúcií

 

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo 4. apríla 2013 kritériá, ktoré Akreditačná komisia používa podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona pri hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy. Uvedené kritériá používa Akreditačná komisia pri komplexnej akreditácii činností vysokej školy.

Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Oznámenie o oprave chýb v kritériách na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

Oznámenie o doplnení kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy


      V súlade s § 82 ods. 7 zákona Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 04. apríla 2013 na návrh Akreditačnej komisie, po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl schválilo kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy.

Kritériá používané pri vyjadrovaní o zaradení vysokej školy


Rozhodnutím z 3. decembra 2013 v súlade s § 82 ods. 7 zákona Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Pedmetné kritériá Akreditačná komisia používa pri posudzovaní vnútorného predpisu vysokej školy upravujúceho vnútorný systém kvality a podkladov na jeho uplatnenie, ktoré vysoká škola predkladá raz za 6 rokov v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. 

Kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania