» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Aktuality » Doplňujúca skúška » Farmaceut

Farmaceut

Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta

Termín konania: 22. novembra 2018

Poplatok: Informácie o spôsobe platby poplatku za úkony spojené so zabezpečením a vykonaním doplňujúcej skúšky poskytne Farmaceutická fakulta UK v BA

Okruhy otázok:
 • Sociálna farmácia a lekárenstvo
 • Farmaceutická technológia
 • Farmakológia
 • Farmaceutická chémia
 • Farmakognózia
Okruhy otázok

Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce zdravotnú a liekovú starostlivosť v Slovenskej republike
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
 • vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
 • vyhláška MZ SR 364/2005 Z. z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom
 • nariadenie vlády č. 513/2011 Z. z.o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania