Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia

Úlohy súvisiace s uznávaním zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Podrobne spracované "Často opakované otázky" určite poskytnú vyčerpávajúce odpovede na rozličné typy otázok súvisiacich s posudzovaním zahraničného štúdia a s uznávaním zahraničných dokladov o vzdelaní na území SR. V prípade pretrvávajúcich nejasností je možné využiť osobnú konzultáciu s odbornými zamestnancami SUDV, ktorí sú však k dispozícii len počas úradných a konzultačných dní. Všetky kontakty a úradné hodiny sa nachádzajú na tejto stránke.

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu COVID-19 platí prísny zákaz návštev a osobných konzultácií na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Podateľňa MŠVVaŠ SR je od 21.05.2020 otvorená, vstup do podateľne pre verejnosť sa povoľuje len v čase otváracích hodín a s použitím osobných ochranných prostriedkov na prekrytie nosa a úst (rúško, respirátor, šatka, šál).


Ak máte otázky, prosím, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky v čase konzultačných hodín.

Vzhľadom na vyššie uvedené uprednostňujte, prosím, kontakt e-mailom a všeobecné kontakty:
Tel.: 02/593 74 923
E-mail: sudv@minedu.sk
 • Aktuality
 • Posúdenie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i.
 • Profesijné uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií
 • Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní a stupňa vzdelania
 • Regulované povolania v EÚ
 • Európsky profesijný preukaz
 • Apostille / Superlegalizácia
 • Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady
 • Zoznam právnych predpisov upravujúcich činnosť Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní
 • Často opakované otázky
 • Kontakty a stránkové hodiny
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku