Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia

>> ENGLISH VERSION

Úlohy súvisiace s uznávaním zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV).

V prípade ukončeného vzdelania zo zahraničia a získania zahraničného dokladu o vzdelaní existujú nasledovné možnosti jeho oficiálneho uznania v SR:

  • Profesijné uznávanie je uznávanie odbornej kvalifikácie zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v SR (povolania, ktoré vyžadujú špecifickú odbornú prípravu a na ich výkon je v prípade zahraničnej odbornej kvalifikácie potrebné jej uznanie)
  • Akademické uznávanie sa vzťahuje na pokračovanie v štúdiu a ostatné účely v SR okrem výkonu regulovaných povolaní, pričom je možné uznanie len dosiahnutého stupňa vzdelania alebo aj rovnocennosti so študijným odborom v SR; akademickému uznávaniu nepodliehajú doklady vydané českými školami, ktoré sú v zmysle zmluvy s Českou republikou na všetky účely, okrem výkonu regulovaných povolaní, automaticky rovnocenné dokladom vydaným v SR

SUDV taktiež plní ďalšie úlohy súvisiace so štúdiom v zahraničí:

Držiteľom slovenských dokladov o vzdelaní poskytuje SUDV:

Podrobné informácie súvisiace s činnosťou SUDV a uznávaním dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií  v SR a EÚ nájdete v sekciách nižšie. Často opakované otázky taktiež poskytujú vyčerpávajúce odpovede na rozličné typy otázok súvisiacich s posudzovaním zahraničného štúdia a s uznávaním zahraničných dokladov o vzdelaní na území SR. V prípade pretrvávajúcich nejasností je možné využiť telefonickú konzultáciu s odbornými zamestnancami SUDV, ktorí sú však k dispozícii len počas konzultačných hodín.

Konzultácie prebiehajú výlučne telefonickou alebo emailovou formou. Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy, resp. podľa aktuálneho režimu na podateľni.

V prípade, že sa nemôžete dovolať na zverejnené telefónne čísla, kontaktujte nás prosím e-mailom na sudv@minedu.sk.
Za porozumenie ďakujeme.

Skočiť na začiatok stránky