Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia

>> ENGLISH VERSION

Úlohy súvisiace s uznávaním zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie vykonáva v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV).

V prípade ukončeného vzdelania zo zahraničia a získania zahraničného dokladu o vzdelaní existujú nasledovné možnosti jeho oficiálneho uznania v SR:

 • Profesijné uznávanie je uznávanie odbornej kvalifikácie zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v SR (povolania, ktoré vyžadujú špecifickú odbornú prípravu a na ich výkon je v prípade zahraničnej odbornej kvalifikácie potrebné jej uznanie)
 • Akademické uznávanie sa vzťahuje na pokračovanie v štúdiu a ostatné účely v SR okrem výkonu regulovaných povolaní, pričom je možné uznanie len dosiahnutého stupňa vzdelania alebo aj rovnocennosti so študijným odborom v SR; akademickému uznávaniu nepodliehajú doklady vydané českými školami, ktoré sú v zmysle zmluvy s Českou republikou na všetky účely, okrem výkonu regulovaných povolaní, automaticky rovnocenné dokladom vydaným v SR

SUDV taktiež plní ďalšie súvisiace úlohy súvisiace so štúdiom v zahraničí:

Držiteľom slovenských dokladov o vzdelaní pokytuje SUDV:

Podrobné informácie súvisiace s činnosťou SUDV a uznávaním dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií  v SR a EÚ nájdete v sekciách nižšie. "Často opakované otázky" taktiež poskytujú vyčerpávajúce odpovede na rozličné typy otázok súvisiacich s posudzovaním zahraničného štúdia a s uznávaním zahraničných dokladov o vzdelaní na území SR. V prípade pretrvávajúcich nejasností je možné využiť telefonickú konzultáciu s odbornými zamestnancami SUDV, ktorí sú však k dispozícii len počas konzultačných hodín.

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu COVID-19 sú osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní zrušené.

V prípade, že sa nemôžete dovolať na zverejnené telefónne čísla, kontaktujte nás prosím e-mailom na sudv@minedu.sk. Za porozumenie ďakujeme.


Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy.

 

 • Aktuality
 • Test proporcionality v oblasti regulácie povolaní
 • Posúdenie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i.
 • Profesijné uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií
 • Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní a stupňa vzdelania
 • Pravidlá a režimy uznávania odborných kvalifikácií v SR a EÚ
 • Európsky profesijný preukaz
 • Apostille / Superlegalizácia
 • Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady
 • Zoznam právnych predpisov upravujúcich činnosť Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní
 • Často opakované otázky
 • Kontakty a stránkové hodiny
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku