Navigácia

Posúdenie štúdia v zahraničí k prídavku na dieťa, zdravotnému poisteniu, sociálnym dávkam a daňovému bonusu

Posúdenie štúdia v zahraničí je preverenie, či prebiehajúce štúdium na vzdelávacej inštitúcii v zahraničí je z hľadiska prípravy na budúce povolanie svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na strednej alebo na vysokej škole v Slovenskej republike, prípadne na úroveň iného štúdia, ktoré je rovnocenné štúdiu na strednej alebo na vysokej škole v Slovenskej republike. Rozhodnutie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo veci posúdenia štúdia sa vydáva pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (prídavok na dieťa), zdravotných poisťovní (zdravotné poistenie), Sociálnej poisťovne (sirotský dôchodok), zamestnávateľov (daňový bonus) a i.

Študenti vysokých škôl členských štátov EÚ, EHS, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva:
V záujme zníženia administratívnej záťaže žiadateľov, skrátenia a zjednodušenia konania, sa SUDV rozhodlo pristúpiť k zverejneniu zoznamu uznaných vysokých škôl, pôsobiacich na území členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Švajčiarskej konfederácie a Spojeného kráľovstva.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR – Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní  je štúdium na uznaných vysokých školách uvedených v zverejnenom zozname, pôsobiacich v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, v ktorom štúdiom prebieha, v príslušnom akademickom roku, za ktorý sa zoznam vydáva, rovnocenné štúdiu na vysokej škole v Slovenskej republike. Štúdium poskytované vzdelávacou ustanovizňou uvedenou v zozname akreditovaných vysokých škôl v štáte pôvodu je postavené na úroveň štúdia na vysokých školách v Slovenskej republike, a preto je považované za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie. Uvedené sa vzťahuje na účely: 

 • prídavku na dieťa, podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v Slovenskej republike (§ 4 ods. 1);
 • dôchodkových dávok, podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (§ 10 ods. 1 a 5);
 • zdravotného poistenia, podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 11 ods. 7 písm. a);
 • daňového bonusu, podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (§ 37 ods. 2 písm. a);
 • k štipendiám a pôžičkám Fondu na podporu vzdelávania a pod.

Zoznamy uznaných vysokých škôl v jednotlivých štátoch zverejnené SUDV vychádzajú zo zoznamov vysokých škôl zaradených do systému vysokoškolského vzdelávania štátu pôvodu, ktoré sprístupňujú jednotlivé štáty na základe platných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv. Kompletný a záväzný zoznam vysokých škôl, oprávnených poskytovať vysokoškolské vzdelanie na svojom území (vrátane pobočiek existujúcich zahraničných vysokých škôl) môže vydať len samotný štát pôvodu. Zoznam zverejnený Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR – Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní sa vydáva najmä na účely posúdenia štúdia z hľadiska sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie pre potreby príslušného orgánu, ktorému oprávnená osoba preukazuje trvanie nároku na prídavok, dávku, úhradu poistenia atď. Formu výučby (denné, externé, dištančné, online štúdium a pod.), pokiaľ sa na ňu prihliada, posudzuje príslušný orgán.

Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2023/2024

Študenti ostatných zahraničných škôl:
Pre posúdenie štúdia v zahraničí na stredných školách alebo na vysokých školách, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa postupuje formou žiadosti o posúdenie štúdia. Na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia sa vydáva rozhodnutie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR o rovnocennosti štúdia v zahraničí z hľadiska sústavnej prípravy na budúce povolanie.

Oznam: Zahraničná stredná škola LEAF Academy, Sasinkova 13, Bratislava poskytuje štúdium, ktoré je postavené na úroveň osobitného plnenia povinnej školskej dochádzky, a preto sa považuje za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie.
 
Informácie k žiadosti o posúdenie štúdia v zahraničí (žiadosť podávajte iba v prípade, že ste školu nenašli v zozname).

Zákonná vybavovacia lehota SUDV: 30 dní

Potrebné doklady k posúdeniu:

 1. žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí

 1. potvrdenie o návšteve zahraničnej školy (originál s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom resp. matrične overená kópia s úradným prekladom do slovenského jazyka)* 
  alebo
  potvrdenie o prijatí na štúdium v zahraničí (originál s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom resp. matrične overená kópia s úradným prekladom do slovenského jazyka)*.

*Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad do slovenského jazyka, pokiaľ ide o doklady vydané v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom je SUDV oprávnené dožiadať si súdny preklad. V prípade elektronickej žiadosti sú všetky dokumenty, ktoré podpisuje žiadateľ podpísané elektronickým podpisom a všetky prílohy, z ktorých sa vyžadujú osvedčené kópie vytvorené zaručenou elektronickou konverziou – vlastný sken nebude akceptovaný (zaručená konverzia je rovnocenná osvedčenej kópii, vlastný sken je rovnocenný bežnej kópii).

Upozornenie: Zaslané doklady sa nevracajú!

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:

1) poštou alebo osobne (v úradných hodinách podateľne) na adresu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava


2) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy

Konzultácie:

Konzultácie prebiehajú na zverejnených kontaktoch telefonicky v čase konzultačných hodín (PONDELOK, STREDA, ŠTVRTOK 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00) alebo emailom. Odpovede na najčastejšie kladené otázky sú zverejnené na webovom sídle.Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve pre účely posúdenia štúdia v zahraničí

Zoznam uznaných vysokých škôl z Českej republiky pre účely posúdenia v zahraničí

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky