» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Apostille / Superlegalizácia

Apostille / Superlegalizácia

Definícia: Overenie pravosti slovenských dokladov o vzdelaní vydaných v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pre potreby zahraničných úradov (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl, policajných škôl, vojenských škôl a dokladov vydaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou.
 
Zákonná vybavovacia lehota SUDV:

 • 30 dní
  alebo
 • na počkanie, ak sa nevyskytne problém s podpisom alebo pečiatkou školy, výlučne počas úradných hodín SUDV vyhradených pre vydanie Apostille / Superlegalizácie:
  Pondelok     9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
  Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
  Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Potrebné doklady k vydaniu Apostille / Superlegalizácie:

 1. žiadosť o Apostille / Superlegalizáciu, tlačivo žiadosti TU
 2. originály dokladov na overenie, ktoré musia byť:

  - opatrené okrúhlou pečiatkou a podpisom riaditeľa, rektora, prorektora, dekana alebo prodekana
  - zviazané a opečiatkované príslušnou vzdelávacou inštitúciou v prípade, že pozostávajú z viacerých strán a je na nich len jeden podpis
   
 3. správny poplatok 10 EUR za každý dokument
Možnosti úhrady správneho poplatku:
- poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom

Správne poplatky uhradené poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom sa pripisujú v prospech účtu Slovenskej pošty, ktorý je zriadený v Poštovej banke, a.s.

číslo účtu Slovenskej pošty (IBAN): SK49 6500 0020 8100 2054 5796       
variabilný symbol: 2210041008
informácia pre prijímateľa: apostille
pre platbu zo zahraničia (SWIFT): POBNSKBA

Adresát (pri platbe poštovou poukážkou):
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

- alebo potvrdením o zaplatení správneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s.

V prípade úhrady správneho poplatku poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom, je potrebné poslať aj poštovú poukážku alebo potvrdenie o uhradení správneho poplatku.
 
Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v kancelárii SUDV (adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava) počas úradných hodín pre vydanie Apostille / Superlegalizácie

Príslušný právny predpis:

 • Dohovor č. 213/2002 Z. z. o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
 • Oznámenie č. 501/2007 Z. z.

Užitočné linky:
http://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/doklad-vydany-v-sr-na-pouzitie_v-cudzine