Navigácia

Zmluva s ČR

V súvislosti s uplatňovaním Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike (ďalej len „zmluva“) zverejňujeme tieto informácie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. novembra 2013 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1009 z 31. januára 2014 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 13. mája 2014.

Ratifikačné listiny boli vymenené 27. februára 2015 v Bratislave v súlade s článkom 14.

Zmluva nadobudla platnosť  28. marca 2015 v súlade s článkom 14 a bola zverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 60/2015 Z. z. – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike.
 
Na koho sa vzťahuje nová zmluva
Podľa  článku 1 zmluva sa  okrem uznávania na výkon regulovaného povolania (zdravotnícki pracovníci, pedagógovia, niektoré živnosti a i.) vzťahuje na všetkých absolventov českých základných, stredných a vysokých škôl.

V praxi to znamená, že žiaden absolvent, českého štúdia (či vysokoškolského alebo stredoškolského) nebude musieť úradne overovať získané vzdelania, každý doklad bude automaticky platný (okrem uznávania na účely výkonu regulovaného povolania).

Absolvent môže ľubovoľne pokračovať v štúdiu na slovenskej či českej škole bez toho, že by mal doklad o uznaní vzdelania.

Zjednoduší  sa zápis získaného titulu do občianskeho preukazu. Absolvent si môže dať zapísať do občianskeho preukazu titul bez uznania diplomu. Môže tak urobiť priamo na polícii, za tých istých podmienok, ako absolventi slovenských vysokých škôl.

Zároveň sa nevyžaduje  uznanie vzdelania pri výkone neregulovaného povolania, čoho je väčšina na pracovnom trhu. To sú napr. ekonómovia, informatici a i., ktoré nemajú zákonom stanovený kvalifikačný predpoklad na výkon povolania.

Poplatky       
Nová zmluva neupravuje zrušenie poplatkov, ale automatickú platnosť dokladov o vzdelaní na území oboch štátov. Uvedené znamená, že úkony spojené so získaním platnosti českého dokladu o vzdelaní na území SR sa zrušia úplne, preto sa nemusia platiť ani poplatky s tým spojené.

Správny poplatok za účelom uznania na výkon regulovaného povolania zostáva nemenný a v platnosti.
 
Rozsah pôsobnosti novej zmluvy
V prípade dokladov, ktoré boli nadobudnuté na území Českej republiky rozlišujeme tieto dve obdobia získania dokladov:

  • ČSSR a ČSFR - doklady nadobudnuté do 31.12.1992 sú automaticky platné, ako v nástupníckom štáte a nepodliehajú uznaniu a
  • samostatná Česká republika a Slovenská republika (od 1.1.1993).

Pôsobnosť zmluvy sa vzťahuje na doklady o vzdelaní, ktoré boli nadobudnuté na území samostatnej Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Nová zmluva s Českou republikou ponecháva kontinuitu medzi obdobiami pred a po podpise zmluvy a bude sa vzťahovať na všetky doklady, ktoré boli nadobudnuté pod hlavičkou Českej republiky a na území Českej republiky, t.j. od roku 1993 až po dobu platnosti novej bilaterálnej zmluvy. Zabezpečí to článok 15 novej zmluvy, ktorý je zrušovacím ustanovením predchádzajúcej dohody s Českou republikou a zabezpečuje absolventom, ktorí nadobudli svoje vzdelanie pred rokom podpísania novej zmluvy, že majú tie isté práva, ako absolventi po podpise bilaterálnej zmluvy.

60/2015 Z. z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Českej republike

 

Skočiť na začiatok stránky