Navigácia

Profesijné uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií

Uznaním dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie sa rozumie proces oficiálneho rozhodnutia o rovnocennosti zahraničného dokladu o vzdelaní (diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu z formálneho vzdelávania) alebo odbornej kvalifikácie (vrátane dokladu o neformálnom vzdelaní, praxe a pod.) nadobudnutej v členskom štáte alebo treťom štáte za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike. Profesijné uznávanie znamená uznávanie za účelom výkonu povolania, pričom sa rozlišuje medzi regulovanými a neregulovanými povolaniami.

Regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi okrem kvalifikačného predpokladu, ktorý je príliš všeobecný (vyjadrený len stupňom vzdelania bez uvedenia študijného odboru alebo príliš širokou skupinou nesúvisiacich študijných odborov).

Databáza regulovaných povolaní

Neregulované povolania sú povolania, ktorých výkon nie je podmienený kvalifikačnou požiadavkou, alebo je požiadavka príliš všeobecná.
 
Modrá karta Európskej únie je určená pre štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí na jej základe môžu mať udelený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Štátni príslušníci tretích krajín s vyššou odbornou kvalifikáciou tak môžu jednoduchšie vstúpiť na pracovný trh Slovenskej republiky a vykonávať tu vysokokvalifikované zamestnanie. Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní (spôsob dokladovania je uvedený nižšie). Záujemca o modrú kartu musí uzavrieť pracovnú zmluvu s budúcim zamestnávateľom na Slovensku, alebo od neho získať písomný prísľub o budúcom prijatí do zamestnania.
Skočiť na začiatok stránky