» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Profesijné uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií » Uznávanie ukončeného vzdelania na účely vydávania modrých kariet

Uznávanie ukončeného vzdelania na účely vydávania modrých kariet

Štátny príslušník tretej krajiny môže mať na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt aj na základe udelenej modrej karty Európskej únie. Štátni príslušníci tretích krajín s vyššou odbornou kvalifikáciou tak môžu jednoduchšie vstúpiť na pracovný trh Slovenskej republiky a vykonávať tu vysokokvalifikované zamestnanie. Modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania udelí policajný útvar podľa § 37 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“), ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na tri roky alebo ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako tri roky, policajný útvar udelí modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.

Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní (spôsob dokladovania je uvedený nižšie). Záujemca o modrú kartu musí uzavrieť pracovnú zmluvu s budúcim zamestnávateľom na Slovensku, alebo od neho získať písomný prísľub o budúcom prijatí do zamestnania.

Podľa § 38 zákona o pobyte cudzincov prílohou  k žiadosti o udelenie modrej karty je aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny. Pokiaľ občan tretieho štátu má v úmysle vykonávať regulované povolanie postupuje sa podľa usmernení TU a požiada o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania.

Pokiaľ občan tretieho štátu má v úmysle vykonávať neregulované povolanie postupuje sa podľa usmernení TU