Navigácia

Prevod známok zo základných a stredných škôl v zahraničí

>>ENGLISH VERSION

Informácie na tejto stránke sa týkajú inštitúcií, prípadne osôb (občanov a cudzincov), ktoré potrebujú prevod známok udelených v rámci štúdia na zahraničnej základnej alebo strednej škole do slovenskej klasifikačnej stupnice (nazývaný aj "ekvivalencia") k pokračovaniu v štúdiu v Slovenskej republike

Zmeny od 1. 1. 2022

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (ďalej len "ministerstvo") k 1. 1. 2022 v rámci debyrokratizácie a uľahčenia medzinárodnej študentskej mobility ruší službu vydávania individuálnych stanovísk s prevodom známok zo zahraničia a nahrádza ju zverejnením schválených prevodových stupníc. Stanovisko nebude vydané na základe individuálne formulovanej žiadosti ani na základe použitia predchádzajúcich formulárov žiadostí (žiadosť o prevod známok zo základných a stredných škôl v zahraničí, žiadosť o ekvivalenciu štúdia v zahraničí), ktoré sú od 1. 1. 2022 neplatné, a to vrátane ich elektronických verzií. Podané žiadosti nebudú akceptované a budú vrátené žiadateľom. Žiadosti doručené do 31. 12. 2021 vrátane budú vybavené v pôvodnom režime, stanoviskom v lehote do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Povinnosť ministerstva vydávať stanovisko s prevodom známok ani povinnosť škôl alebo iných orgánov ho vyžadovať nie je zadefinovaná v žiadnom právnom predpise a nie je vynútiteľná. Stanoviská mali aj v minulosti len informatívny, odporúčací charakter a neboli podmienkou ani povinným podkladom k uznaniu časti štúdia ani záverečného dokladu o vzdelaní. Napriek tomu boli plošne vyžadované od žiakov a uchádzačov o štúdium k rôznym úkonom, čím sa zvyšovala byrokratická záťaž spojená s návratom do SR, prijatím či prestupom na základné, stredné a vysoké školy v SR, kedy okrem povinného uznania dokladu o zahraničnom vzdelaní bolo nutné absolvovať proces prevodu známok a duplicitne úradom predkladať doklady. Uznanie časti štúdia alebo prijatie na štúdium nie je možné podmieniť predložením stanoviska ministerstva s prevodom známok.

Prevodové stupnice

Inštitúcie, ktoré majú záujem na prevode známok môžu pre svoje potreby využiť zverejnený Manuál prevodov známok zo základných a stredných škôl v zahraničí. V prípade, že sa prevodová stupnica v dokumente nenachádza, tieto inštitúcie môžu požiadať o jej zaradenie. Žiadosť o zaradenie prevodovej stupnice do manuálu musí obsahovať:

  • doklad, na ktorom sa nachádzajú známky
  • úradný preklad do slovenského jazyka (okrem dokladov vydaných v jazykoch anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský)

Žiadosť je možné zaslať emailom, na adresu sudv@minedu.sk. Odporúčame žiadajúcim orgánom doklady pred odoslaním anonymizovať a odstrániť osobné údaje.

Na základe žiadosti bude vytvorená prevodová stupnica, ktorá bude zaradená do Manuálu. Manuál bude priebežne podľa potreby aktualizovaný. Ministerstvo od 1. 1. 2022 nevydáva individuálne stanoviská s prevodom známok pre konkrétnych žiakov alebo uchádzačov o štúdium, a to ani v prípade, že je žiadateľom inštitúcia (napr. základná, stredná alebo vysoká škola).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky