Navigácia

Doplňujúca skúška

OZNAM: Z dôvodu efektívneho zabezpečenia vykonania doplňujúcej skúšky si dovoľujeme požiadať žiadateľov, ktorým bol uznaný doklad o vzdelaní a pre ich povolanie nie je zatiaľ vypísaný termín doplňujúcej skúšky, aby sa v prípade záujmu o vykonanie doplňujúcej skúšky prihlásili na emailovej adrese: sudv@minedu.sk. Po prejavení záujmu budú podniknuté kroky k realizácii doplňujúcej skúšky pre zvolené zdravotnícke povolania.
 
Na tejto stránke:
 1. Čo je doplňujúca skúška pre zdravotníkov z tretích štátov?
 2. Ako postupovať, ak už máte uznaný doklad o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania z tretieho štátu, a chcete sa prihlásiť na doplňujúcu skúšku.
 3. Ako postupovať, ak ste úspešne vykonali doplňujúcu skúšku
Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov sa uskutočňuje v dvojstupňovom procese. V prvom stupni žiadateľ požiada Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR o uznanie dokladu o vzdelaní. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa posúdi, či doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie spĺňa formálne náležitosti  porovnateľnosti podľa požiadaviek definovaných v nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.


Po uznaní dokladu o vzdelaní získaného na území nečlenského štátu je žiadateľ povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole podľa ustanovenia § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a zmene a doplnení niektorých predpisov, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný z dôvodu preverenia skutočných vedomostí migrantov.

Doplňujúca skúška (ďalej len „skúška") pre zdravotnícke povolania je preverenie znalostí a vedomostí žiadateľov, ktorí žiadajú o uznanie odbornej kvalifikácie na výkon zdravotníckych regulovaných povolaní v Slovenskej republike.

Skúška sa vykonáva v štátnom jazyku (slovenskom jazyku). Skúšku tvorí písomná a ústna časť. Písomná časť je zameraná na preukázanie odborných znalostí v príslušnom zdravotníckom povolaní ako aj preukázanie znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Na ústnu časť postupujú len tí žiadatelia, ktorí úspešne zvládli písomnú časť. Ústna časť doplňujúcej skúšky môže v závislosti od druhu zdravotníckeho povolania pozostávať aj z praktickej časti, ktorá sa vykonáva v simulovaných podmienkach.

Po úspešnom absolvovaní oboch častí skúšok vystaví uznaná vzdelávacia inštitúcia (vysoká alebo stredná škola v Slovenskej republike) protokol o vykonaní doplňujúcej skúšky.

Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní a protokolu o doplňujúcej skúške vykonanej po uznaní dokladu o vzdelaní na uznanej vysokej škole alebo uznanej strednej škole v Slovenskej republike. Doklad o úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky sa prikladá k žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie, ako povinná príloha žiadosti.

Pred doplňujúcou skúškou

Na prihlásenie sa na doplňujúcu skúšku sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon zdravotníckeho regulovaného povolania, vydané v Slovenskej republike. Ak ho ešte nemáte, je pred doplňujúcou skúškou nutné najprv podať žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania.

Žiadateľ sa prihlási na vykonanie skúšky písomnou žiadosťou o absolvovanie doplňujúcej skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky. Žiadosť sa zasiela priamo na strednú alebo vysokú školu, ktorá má vypísaný termín skúšky (prihlásenie na vypísaný termín skúšky nezasielať na ministerstvo). Pokiaľ termín pre Vaše povolanie nie je vypísaný, kontaktujte prosím ministerstvo na sudv@minedu.sk.

Náležitosti a postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky upravuje § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a zmene a doplnení niektorých predpisov a vyhláška Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky č. 30/2018 Z. z. o doplňujúcej skúške .

Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky obsahuje:

 1. meno a priezvisko žiadateľa,
 2. adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
 3. názov regulovaného povolania v Slovenskej republike pre uznanie odbornej kvalifikácie z ktorého bude doplňujúca skúška vykonaná.

Prílohou žiadosti sú:

 1. kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky,
 2. kópia rozhodnutia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR o uznaní dokladu o vzdelaní (nie je akceptované rozhodnutie vydané orgánom Českej republiky alebo iného štátu),
 3. potvrdenie o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky.

Náležitosti pre vykonanie skúšky pre každé zdravotnícke povolanie budú dopĺňané priebežne.

Po doplňujúcej skúške

Po úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky žiadateľ podá žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie zdravotníckeho pracovníka z tretieho štátu, ktorý úspešne zložil doplňujúcu skúšku:

Formulár žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie po vykonaní doplňujúcej skúšky na vyplnenie

Alternatívne je možné podať vlastnú žiadosť, ktorá bude obsahovať:

 1. meno a priezvisko žiadateľa,
 2. adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 3. podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti je:

 1. osvedčená kópia protokolu o doplňujúcej skúške.

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava


2) elektronicky pomocou podania Všeobecná agenda na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (osoby s aktivovanou elektronickou schránkou na Ústrednom portáli verejnej správy).

Lehota vybavenia je jeden mesiac.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky