Doplňujúca skúška

 OZNAM

Z dôvodu efektívneho zabezpečenia vykonania doplňujúcej skúšky si dovoľujeme požiadať žiadateľov, ktorým bol uznaný doklad o vzdelaní pre ostatné zdravotnícke povolania (napr. sestra, farmaceutický laborant a iné), aby sa v prípade záujmu o vykonanie doplňujúcej skúšky, prihlásili na emailovej adrese: sudv@minedu.sk

Po prejavení záujmu budú podniknuté kroky k realizácii doplňujúcej skúšky pre zvolené zdravotnícke povolania.
 
Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov sa uskutočňuje v dvojstupňovom procese. V prvom stupni žiadateľ požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznanie dokladu o vzdelaní. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa posúdi, či doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie spĺňa formálne náležitosti  porovnateľnosti podľa požiadaviek definovaných v nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Po uznaní dokladu o vzdelaní získaného na území nečlenského štátu je žiadateľ povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole podľa ustanovenia § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a zmene a doplnení niektorých predpisov, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný z dôvodu preverenia skutočných vedomostí migrantov.

Doplňujúca skúška (ďalej len „skúška) pre zdravotnícke povolania je preverenie znalostí a vedomostí žiadateľov, ktorí žiadajú o uznanie odbornej kvalifikácie na výkon zdravotníckych regulovaných povolaní v Slovenskej republike.

Skúška sa vykonáva v štátnom jazyku (slovenskom jazyku). Skúšku tvorí písomná a ústna časť. Písomná časť je zameraná na preukázanie odborných znalostí v príslušnom zdravotníckom povolaní ako preukázanie znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Na ústnu časť postupujú len tí žiadatelia, ktorí úspešne zvládli písomnú časť. Ústna časť doplňujúcej skúšky môže v závislosti od druhu zdravotníckeho povolania pozostávať aj z praktickej časti, ktorá sa vykonáva v simulovaných podmienkach.

Po úspešnom absolvovaní oboch častí skúšok vystaví uznaná vzdelávacia inštitúcia (vysoká alebo stredná škola v Slovenskej republike) protokol o vykonaní doplňujúcej skúšky.

Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní a protokolu o doplňujúcej skúške vykonanej po uznaní dokladu o vzdelaní na uznanej vysokej škole alebo uznanej strednej škole v Slovenskej republike. Doklad o úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky sa prikladá k žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie, ako povinná príloha žiadosti.

Náležitosti a postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky upravuje § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a zmene a doplnení niektorých predpisov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 30/2018 Z. z. o doplňujúcej skúške .

Žiadateľ sa prihlási na vykonanie skúšky písomnou žiadosťou o absolvovanie doplňujúcej skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky.

Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky obsahuje:
 1. meno a priezvisko žiadateľa,
 2. adresu  trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
 3. názov regulovaného povolania v Slovenskej republike pre uznanie odbornej kvalifikácie z ktorého bude doplňujúca skúška vykonaná.
Prílohou žiadosti sú:
 1. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka Slovenskej   republiky,
 2. osvedčená kópia rozhodnutia ministerstva o uznaní dokladu o vzdelaní,
 3. potvrdenie o uhradení poplatku za úkony spojené so zabezpečením doplňujúcej skúšky,
 4. osvedčená kópia protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ak ide o opakovanie doplňujúcej skúšky vykonávanej najneskôr do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky.
Náležitosti pre vykonanie skúšky pre každé zdravotnícke povolanie budú dopĺňané priebežne.
 • Termíny na rok 2021
 • Termíny na rok 2020
 • Lekár
 • Zubný lekár
 • Farmaceut
 • Psychológ
 • Sestra (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
 • Sestra (vyššie odborné vzdelanie)
 • Zdravotnícky asistent
 • Farmaceutický laborant
 • Masér
 • Zubný asistent
 • Fyzioterapeut (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
 • Nutričný terapeut (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku