Navigácia

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR

>> ENGLISH VERSION

Informácie nižšie sa Vás týkajú, ak máte záujem vykonávať niektoré z regulovaných povolaní v Slovenskej republike, pričom vzdelanie, odbornú prípravu alebo požadovanú prax ste nadobudli v zahraničí. Nájdete tu postup, ako podať žiadosť na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV), ktoré uznáva odbornú kvalifikáciu pre pedagogické, zdravotnícke a športové povolania a taktiež uznáva doklad o vzdelaní (diplom, vysvedčenie a pod.) pre viaceré ďalšie skupiny povolaní (napr. viazané živnosti, stavebné povolania a iné). To, či je za Vaše povolanie zodpovedné SUDV a platia pre Vás informácie nižšie, alebo sa musíte obrátiť na iný orgán v SR, zistíte vyhľadaním Vášho povolania v databáze regulovaných povolaní.

Na tejto stránke:
Možno hľadáte:

 

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní a plynutie lehôt začína odo dňa doručenia žiadosti príslušnému orgánu. Príslušný orgán pre konkrétne regulované povolanie vyhľadáte v databáze regulovaných povolaní.

Nižšie uvedené informácie platia pre povolania, pre ktoré je príslušným orgánom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (žiadosti vybavuje SUDV).


Formuláre žiadostí
 • formuláre na vytlačenie a odkazy na elektronické formuláre nájdete na konci stránky
Žiadosť musí vždy obsahovať:
 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • názov regulovaného povolania, na účely ktorého žiadateľ žiada o uznanie dokladu o vzdelaní,
 • podpis žiadateľa.
Databáza regulovaných povolaní
 
Prílohou žiadosti sú:
 • doklad totožnosti - kópia,
 • doklady o vzdelaní
  • členské štáty - kópia alebo osvedčená kópia dokladu o vzdelaní*
  • nečlenské štáty - osvedčená kópia dokladu o vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach
  • členské štáty - kópia alebo osvedčená kópia výpisu skúšok*,
  • nečlenské štáty - osvedčená kópia výpisu skúšok,
 • informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky).

  >>ŽIADATELIA, KTORÍ NEMÔŽU PREDLOŽIŤ DOKLAD O VZDELANÍ V SÚVISLOSTI SO SITUÁCIOU NA UKRAJINE<<
  >>ČASTO KLADENÉ OTÁZKY<<

* Ak ste odbornú kvalifikáciu nadobudli v členskom štáte, doklady, ktoré ju preukazujú (napr. diplom, výpis skúšok), stačí predložiť ako bežné kópie. V prípade predloženia bežnej kópie je nutné počítať s časom potrebným preverenie autenticity dokladu v domovskom členskom štáte. V prípade predloženia osvedčenej kópie nie je potrebné preverenie autenticity.

V prípade, že ide o doklad o vzdelaní vydaný v nečlenskom štáte, môžu sa požadovať ďalšie doklady, a to najmä:

 • potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada (neplatí pre vysoké školy vedené v zozname uznaných vysokých škôl domovského štátu) – prikladá sa k žiadosti,
 • podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov) – na základe individuálneho posúdenia žiadosti.

Preklady

Preklady sa nevyžadujú:

 • z dokladov totožnosti alebo dokladov o predchádzajúcom vzdelaní
 • z dokladov vydaných v českom alebo latinskom jazyku

Preklady dokladov o odbornej kvalifikácii (napr. diplom, výpis skúšok)

 • pre povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka
  • členské štáty: nevyžaduje sa preklad*
  • nečlenské štáty: z dokladov vydaných v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom sa akceptuje aj vlastný preklad, z iných jazykov sa vyžaduje úradný preklad*
 • pre ostatné povolania
  • členské štáty: akceptuje sa vlastný preklad*
  • nečlenské štáty: z dokladov vydaných v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom sa akceptuje aj vlastný preklad, z iných jazykov sa vyžaduje úradný preklad*

* Ak ste odbornú kvalifikáciu nadobudli v členskom štáte, doklady, ktoré ju preukazujú (napr. diplom, výpis skúšok), stačí predložiť bez úradného prekladu, v tom prípade je ale nutné počítať s časom potrebným na preverenie obsahu dokumentu zo strany orgánov v domovskom členskom štáte. Preverenie obsahu dokumentu nie je potrebné v prípade predloženia úradného prekladu alebo dokumentu vydaného v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom.

Upozornenie: Zaslané doklady sa nevracajú!

Správny poplatok:
 • za uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán – zdravotnícki pracovníci, pedagogickí a odborní zamestnanci, športoví odborníci) 140 EUR (kód vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 2090)*
 • za uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR – ostatné povolania je 70 EUR (kód vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 6355)*

* V prípade, ak je žiadosť podaná kompletne elektronicky, cez Ústredný portál verejnej správy (nie iným elektronickým spôsobom, napríklad emailom), sa správny poplatok zníži na 90 EUR (ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán – zdravotnícki pracovníci, pedagogickí a odborní zamestnanci, športoví odborníci) alebo na 35 EUR (ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR – ostatné povolania). Platobný predpis na znížený správny poplatok sa vygeneruje pri podaní elektronickej žiadosti. V prípade elektronickej žiadosti sú všetky dokumenty, ktoré podpisuje žiadateľ podpísané elektronickým podpisom a všetky prílohy, z ktorých sa vyžadujú osvedčené kópie vytvorené zaručenou elektronickou konverziou – vlastný sken nebude akceptovaný (zaručená konverzia je rovnocenná osvedčenej kópii, vlastný sken je rovnocenný bežnej kópii).

 

Možnosti úhrady správneho poplatku:
 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / App Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
 • pri elektronickej žiadosti podávanej cez Ústredný portál verejnej správy sa platobný predpis na úhradu automaticky vygeneruje pri podaní žiadosti a príde do Vašej elektronickej schránky (nie je potrebné vopred zakúpiť eKolok)

Vybavovacia lehota SUDV od prijatia kompletnej žiadosti:

 • 3 mesiace – uznanie odbornej kvalifikácie na výkon pedagogických, športových a zdravotníckych povolaní
 • 2 mesiace – uznanie dokladov o vzdelaní na výkon ostatných povolaní

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou alebo osobne (v úradných hodinách podateľne) na adresu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

Upozornenie: Ak podávate žiadosť, zabezpečte prosím riadne označenie poštovej schránky svojím menom na kontaktnej adrese uvedenej v žiadosti tak, aby Vám mohli byť doručované odpovedné úradné zásielky. Prosíme, aby ste v žiadnom prípade neposielali žiadosť viacnásobne. Žiadosť v tej istej veci podaná opakovane bude vybavená len jedným rozhodnutím.

2) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy

 

Nenašli ste na tejto stránke odpoveď?
Skúste aj často kladené otázky týkajúce sa uznávania na výkon regulovaných povolaní, prípadne nás kontaktujte telefonicky v čase konzultačných hodín alebo emailom na sudv@minedu.sk.

Konzultačné a telefonické hodiny SUDV:

Pondelok

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Streda

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Štvrtok

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Za porozumenie ďakujeme.
 

Osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní sú až do odvolania zrušené. Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy, resp. podľa aktuálneho režimu na podateľni.

V prípade, že sa nemôžete dovolať na zverejnené telefónne číslo, kontaktujte nás prosím e-mailom na sudv@minedu.sk.
Za porozumenie ďakujeme.

 

base logo. horizontal pdf-01

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky