Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania sa uskutočňuje v troch režimoch:

1. systém automatického uznávania kvalifikácii,

2. systém uznávania na základe nadobudnutých práv a

3. všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácii.
 
Systém automatického uznávania kvalifikácii sa uskutočňuje na základe princípu skoordinovaného vzdelávania. Ide o povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka. V prípade uvedených povolaní sa členské štáty dohodli na koordinácii vzdelania, ktorá spočíva v dodržiavaní minimálnych štandardov pre odbornú prípravu stanovené smernicou o uznávaní odborných kvalifikácii.

Podľa systému automatického uznávania kvalifikácii sa postupuje v prípade kvalifikácii lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier a pôrodných asistentiek, ktoré boli nadobudnuté na území členského štátu po vstupe členského štátu do Európskej únie.

Zoznam povolaní s koordináciou vzdelania, pri ktorých sa aplikuje systém automatického uznávania kvalifikácie je uvedený v Prílohe č. 2 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania.

Systém uznávania na základe nadobudnutých práv sa aplikuje na okruh vyššie uvedených zdravotníckych povolaní (lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier a pôrodných asistentiek), ak vzdelanie bolo získané pred vstupom členského štátu do Európskej únie, alebo sa zmenil názov diplomu alebo z iného dôvodu vzdelanie nie je uvedené v Prílohe č. 2 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania.

Všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácií sa aplikuje pri povolaniach, pri ktorých nedochádza ku koordinácii vzdelania. Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní je založený na domnienke porovnateľnosti, čo znamená, že pri rozhodovaní o uznaní dokladu o vzdelaní sa porovnáva rozsah a obsah vzdelania žiadateľa s rozsahom a obsahom vzdelania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike. Na základe tejto porovnateľnosti možno následne uznať alebo neuznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.

Podľa všeobecného systému uznávania sa postupuje aj v prípade všetkých kvalifikácií, ktoré boli nadobudnuté na území nečlenského štátu.

Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov sa uskutočňuje v dvojstupňovom procese. V prvom stupni žiadateľ požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznanie dokladu o vzdelaní. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa posúdi, či doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie spĺňa formálne náležitosti porovnateľnosti podľa požiadaviek definovaných v Nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Po uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľ je povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný z dôvodu preverenia skutočných vedomostí migrantov.

Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní a doplňujúcej skúšky vykonanej po uznaní dokladu vzdelaní na uznanej vysokej škole alebo uznanej strednej škole v Slovenskej republike. Doklad o úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky sa prikladá k žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie, ako povinná príloha žiadosti.
 
Znalosť štátneho jazyka

Žiadateľ o uznanie odbornej kvalifikácie je povinný ovládať štátny jazyk v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania.

Ak ide o výkon povolania zdravotníckeho pracovníka, ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania sa vždy overí skúškou. Pri inom regulovanom povolaní sa overenie ovládania štátneho jazyka skúškou vykoná, ak existujú odôvodnené pochybnosti o dostatočnom rozsahu ovládania štátneho jazyka.

Žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka.

Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, príslušným orgánom na účely overenia ovládania štátneho jazyka skúškou je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
 
Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti príslušnému orgánu.
 
Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania v SR (zdravotnícki pracovníci, pedagogickí a odborní zamestnanci, vysokoškolskí pedagógovia, športoví odborníci)

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania v SR (ostatné regulované povolania)

Žiadosť musí obsahovať:
 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • názov regulovaného povolania, na účely ktorého žiadateľ žiada o uznanie dokladu o vzdelaní,
 • podpis žiadateľa.
Vzhľadom na nový zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj na pripravovanú vyhlášku o kvalifikačných predpokladoch, prebieha aktualizácia zoznamu pedagogických regulovaných povolaní.

Zoznam regulovaných povolaní
 
Prílohou žiadosti sú:
 • kópia dokladu totožnosti (obyčajná kópia),
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní (notárom alebo matrične overená kópia),
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (notárom alebo matrične overená kópia),
 • informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (obyčajná kópia),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

  Správny poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán je 100 EUR

  Správny poplatok
  za uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR je 50 EUR

  Prílohou žiadosti pre doklady o vzdelaní získané v nečlenskom štáte sú aj:
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o vzdelaní orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak (apostille alebo superlegalizácia),
 • potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada, a
 • podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov).
 Vybavovacia lehota SUDV od prijatia kompletnej žiadosti:
 • 3 mesiace - uznanie odbornej kvalifikácie na výkon
  • pedagogických,
  • športových a
  • zdravotníckych povolaní;
 •  2 mesiace – uznanie dokladov o vzdelaní na výkon ostatných povolaní

Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom a latinskom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, SUDV má právo dožiadať si súdny preklad.

Upozornenie: Zaslané doklady sa nevracajú!

Možnosti úhrady správneho poplatku:

 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v úradných hodinách podateľne na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

3) elektronicky cez ústredný portál verejnej správy: https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_336580

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_336578

Konzultačné a telefonické hodiny SUDV:

Pondelok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Za porozumenie ďakujeme.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku