Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR

>> ENGLISH VERSION
 

Informácie nižšie sa Vás týkajú, ak máte záujem vykonávať niektoré z regulovaných povolaní v Slovenskej republike, pričom vzdelanie, odbornú prípravu alebo požadovanú prax ste nadobudli v zahraničí. Nájdete tu postup, ako podať žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV), ktoré uznáva odbornú kvalifikáciu pre pedagogické, zdravotnícke a športové povolania a taktiež uznáva doklad o vzdelaní (diplom, vysvedčenie a pod.) pre viaceré ďalšie skupiny povolaní (napr. viazané živnosti, stavebné povolania a iné). To, či je za Vaše povolanie zodpovedné SUDV a platia pre Vás informácie nižšie, alebo sa musíte obrátiť na iný orgán v SR, zistíte vyhľadaním Vášho povolania v databáze regulovaných povolaní.

Na tejto stránke nájdete:

Ako požiadať SUDV o uznanie dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie na výkon regulovaných povolaní:

 1. Formuláre žiadostí
 2. Prílohy žiadostí
 3. Správne poplatky
 4. Vybavovacie lehoty
 5. Spôsob doručenia žiadosti, kontaktné údaje
Možno Vás namiesto toho zaujíma:

 

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní a plynutie lehôt začína odo dňa doručenia žiadosti príslušnému orgánu. Príslušný orgán pre konkrétne regulované povolanie vyhľadáte v databáze regulovaných povolaní.

Nižšie uvedené informácie platia pre povolania, pre ktoré je príslušným orgánom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (žiadosti vybavuje SUDV).


Formuláre žiadostí podľa typu regulovaného povolania:

Žiadosť musí vždy obsahovať:
 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • názov regulovaného povolania, na účely ktorého žiadateľ žiada o uznanie dokladu o vzdelaní,
 • podpis žiadateľa.
Databáza regulovaných povolaní
 
Prílohou žiadosti sú:
 • doklad totožnosti - kópia,
 • doklady o vzdelaní
  • členské štáty - kópia alebo osvedčená kópia dokladu o vzdelaní*
  • nečlenské štáty - osvedčená kópia dokladu o vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach
  • členské štáty - kópia alebo osvedčená kópia výpisu skúšok*,
  • nečlenské štáty - osvedčená  kópia výpisu skúšok,
 • informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky).
* Ak ste odbornú kvalifikáciu nadobudli v členskom štáte, doklady, ktoré ju preukazujú (napr. diplom, výpis skúšok), stačí predložiť ako bežné kópie. V prípade predloženia bežnej kópie je nutné počítať s časom potrebným preverenie autenticity dokladu v domovskom členskom štáte. V prípade predloženia osvedčenej kópie nie je potrebné preverenie autenticity.

Pri žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní získaných v nečlenskom štáte sa vyžaduje aj:
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o vzdelaní orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak (apostille alebo superlegalizácia),
 • potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada, a
 • podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov) - na základe individuálneho posúdenia žiadosti.

Preklady

Preklady sa nevyžadujú:

 • z dokladov totožnosti alebo dokladov o predchádzajúcom vzdelaní
 • z dokladov vydaných v českom alebo latinskom jazyku

Preklady dokladov o odbornej kvalifikácii (napr. diplom, výpis skúšok)

 • pre povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka
  • členské štáty: nevyžaduje sa preklad*
  • nečlenské štáty: z dokladov vydaných v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom sa akceptuje aj vlastný preklad, z iných jazykov sa vyžaduje úradný preklad*
 • pre ostatné povolania
  • členské štáty: akceptuje sa vlastný preklad*
  • nečlenské štáty: z dokladov vydaných v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom sa akceptuje aj vlastný preklad, z iných jazykov sa vyžaduje úradný preklad*

* Ak ste odbornú kvalifikáciu nadobudli v členskom štáte, doklady, ktoré ju preukazujú (napr. diplom, výpis skúšok), stačí predložiť bez úradného prekladu. V prípade, že nepredložíte preklad, je nutné počítať s časom potrebným na preverenie obsahu dokumentu zo strany orgánov v domovskom členskom štáte. Preverenie obsahu dokumentu nie je potrebné v prípade predloženia úradného prekladu alebo dokumentu vydaného v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom.

Upozornenie: Zaslané doklady sa nevracajú!

Správny poplatok:
 • za uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán (zdravotnícki pracovníci, pedagogickí a odborní zamestnanci, športoví odborníci) 100 EUR*
 • za uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR (ostatné povolania) je 50 EUR*

* Výška správneho poplatku sa znižuje o 50% v prípade, že je žiadosť podaná kompletne elektronicky, cez Ústredný portál verejnej správy (nie iným elektronickým spôsobom, napríklad emailom). Platobný predpis na znížený správny poplatok sa vygeneruje pri podaní elektronickej žiadosti. V prípade elektronickej žiadosti sú všetky dokumenty, ktoré podpisuje žiadateľ podpísané elektronickým podpisom a všetky prílohy, z ktorých sa vyžadujú osvedčené kópie vytvorené zaručenou elektronickou konverziou – vlastný sken nebude akceptovaný (zaručená konverzia je rovnocenná osvedčenej kópii, vlastný sken je rovnocenný bežnej kópii).


Možnosti úhrady správneho poplatku:

 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
 • pri elektronickej žiadosti podávanej cez Ústredný portál verejnej správy sa platobný predpis na úhradu automaticky vygeneruje pri podaní žiadosti a príde do Vašej elektronickej schránky (nie je potrebné vopred zakúpiť eKolok)
ID kódy služieb pre vyhľadávanie v mobilnej a webovej aplikácii:
 
kód 2090 - pre uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán (správny poplatok v hodnote 100 EUR)
 
kód 6355 - pre uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR (správny poplatok v hodnote 50 EUR)
 

Vybavovacia lehota SUDV od prijatia kompletnej žiadosti:

 • 3 mesiace - uznanie odbornej kvalifikácie na výkon

  • pedagogických,

  • športových a

  • zdravotníckych povolaní;

 •  2 mesiace – uznanie dokladov o vzdelaní na výkon ostatných povolaní

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v úradných hodinách podateľne na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

3) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy

 

Nenašli ste na tejto stránke odpoveď?
Skúste aj často kladené otázky týkajúce sa uznávania na výkon regulovaných povolaní, prípadne nás kontaktujte v čase konzultačných hodín alebo emailom na sudv@minedu.sk.

Konzultačné a telefonické hodiny SUDV:

Pondelok

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Streda

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Štvrtok

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Za porozumenie ďakujeme.
 

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu COVID-19 sú osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní zrušené.

Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy.

base logo. horizontal pdf-01


 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku