Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR

 1. Systém automatického uznávania kvalifikácii
 2. Systém uznávania na základe nadobudnutých práv
 3. Všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácii
 4. Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov
 5. Ovládanie štátneho jazyka
 1. Formuláre žiadostí
 2. Prílohy žiadostí
 3. Správne poplatky
 4. Vybavovacie lehoty
 5. Spôsob doručenia žiadosti, kontaktné údaje

Režimy uznávania v Slovenskej republike

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania sa uskutočňuje v troch režimoch:
 1. systém automatického uznávania kvalifikácii,
 2. systém uznávania na základe nadobudnutých práv a
 3. všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácii.
Systém automatického uznávania kvalifikácii sa uskutočňuje na základe princípu skoordinovaného vzdelávania. Ide o povolania lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka. V prípade uvedených povolaní sa členské štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarsko dohodli na koordinácii vzdelania, ktorá spočíva v dodržiavaní minimálnych štandardov pre odbornú prípravu stanovené smernicou o uznávaní odborných kvalifikácii.

Podľa systému automatického uznávania kvalifikácii sa postupuje v prípade kvalifikácii lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier a pôrodných asistentiek, ktoré boli nadobudnuté na území členského štátu po vstupe členského štátu do EÚ (v EHS a Švajčiarsku pred referenčným dátumom).

Zoznam povolaní s koordináciou vzdelania, pri ktorých sa aplikuje systém automatického uznávania kvalifikácie je uvedený v Prílohe č. 2 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania.

Systém uznávania na základe nadobudnutých práv sa aplikuje na okruh vyššie uvedených zdravotníckych povolaní (lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier a pôrodných asistentiek), ak vzdelanie bolo získané pred vstupom členského štátu do Európskej únie, alebo sa zmenil názov diplomu alebo z iného dôvodu vzdelanie nie je uvedené v Prílohe č. 2 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania.

Všeobecný systém uznávania odborných kvalifikácií sa aplikuje pri povolaniach, pri ktorých nedochádza ku koordinácii vzdelania. Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní je založený na domnienke porovnateľnosti, čo znamená, že pri rozhodovaní o uznaní dokladu o vzdelaní sa porovnáva rozsah a obsah vzdelania žiadateľa s rozsahom a obsahom vzdelania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike. Na základe tejto porovnateľnosti možno následne uznať alebo neuznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.

Podľa všeobecného systému uznávania sa postupuje aj v prípade všetkých kvalifikácií, ktoré boli nadobudnuté na území nečlenského štátu.

Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií nadobudnutých na území nečlenských štátov sa uskutočňuje v dvojstupňovom procese. V prvom stupni žiadateľ požiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznanie dokladu o vzdelaní. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní sa posúdi, či doklad o vzdelaní bol nadobudnutý na štátom uznanej škole a či vzdelanie spĺňa formálne náležitosti porovnateľnosti podľa požiadaviek definovaných v Nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

Po uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľ je povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný z dôvodu preverenia skutočných vedomostí migrantov.

Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní a doplňujúcej skúšky vykonanej po uznaní dokladu vzdelaní na uznanej vysokej škole alebo uznanej strednej škole v Slovenskej republike. Doklad o úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky sa prikladá k žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie, ako povinná príloha žiadosti.
 
Znalosť štátneho jazyka

Žiadateľ o uznanie odbornej kvalifikácie je povinný ovládať štátny jazyk v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania.

Ak ide o výkon povolania zdravotníckeho pracovníka, ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania sa vždy overí skúškou. Pri inom regulovanom povolaní sa overenie ovládania štátneho jazyka skúškou vykoná, ak existujú odôvodnené pochybnosti o dostatočnom rozsahu ovládania štátneho jazyka.

Žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka.

Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, príslušným orgánom na účely overenia ovládania štátneho jazyka skúškou je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti príslušnému orgánu.

Formuláre žiadostí podľa typu regulovaného povolania:

Žiadosť musí obsahovať:
 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
 • názov regulovaného povolania, na účely ktorého žiadateľ žiada o uznanie dokladu o vzdelaní,
 • podpis žiadateľa.
Databáza regulovaných povolaní
 
Prílohou žiadosti sú:
 • kópia dokladu totožnosti (obyčajná kópia),
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní (notárom alebo matrične overená kópia),
 • osvedčená kópia výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (notárom alebo matrične overená kópia),
 • informácia alebo kópia dokladu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (obyčajná kópia),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.
Prílohou žiadosti pre doklady o vzdelaní získané v nečlenskom štáte sú aj:
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o vzdelaní orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak (apostille alebo superlegalizácia),
 • potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada, a
 • podrobný obsah absolvovaných predmetov (sylaby predmetov).

Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad do slovenského jazyka, pokiaľ ide o doklady vydané v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom je SUDV oprávnené dožiadať si súdny preklad.

Upozornenie: Zaslané doklady sa nevracajú!

Správny poplatok:
 • za uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán je 100 EUR*
 • za uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR je 50 EUR*

*Výška správneho poplatku sa znižuje o 50% v prípade, že je žiadosť podaná kompletne elektronicky, cez Ústredný portál verejnej správy. Všetky dokumenty, ktoré podpisuje žiadateľ sú podpísané elektronickým podpisom a všetky prílohy, z ktorých sa vyžadujú osvedčené kópie sú vytvorené zaručenou elektronickou konverziou (vlastné skeny dokladov nie sú akceptované).


Možnosti úhrady správneho poplatku:

 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
V aplikácii je potrebné zadať ID kód konkrétnej služby:
 
kód 2090 - pre uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán (správny poplatok v hodnote 100 EUR)

kód 6355 - pre uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR (správny poplatok v hodnote 50 EUR)
 

Vybavovacia lehota SUDV od prijatia kompletnej žiadosti:

 • 3 mesiace - uznanie odbornej kvalifikácie na výkon

  • pedagogických,

  • športových a

  • zdravotníckych povolaní;

 •  2 mesiace – uznanie dokladov o vzdelaní na výkon ostatných povolaní

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v úradných hodinách podateľne na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

3) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy

Elektronická Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania v SR (zdravotnícki pracovníci, pedagogickí a odborní zamestnanci, vysokoškolskí pedagógovia, športoví odborníci)

Elektronická Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania v SR (ostatné regulované povolania)
 

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu COVID-19 sú osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní zrušené.

Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy. Osobne podané žiadosti sa v nevyhnutných prípadoch prijímajú na podateľni MŠVVaŠ SR v čase otváracích hodín.

Vstup do priestorov podateľne sa povoľuje len s použitím osobných ochranných prostriedkov na prekrytie nosa a úst (rúško, respirátor, šatka, šál).


Konzultačné a telefonické hodiny SUDV:

Pondelok

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Streda

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Štvrtok

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Za porozumenie ďakujeme.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku