Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní a stupňa vzdelania

>> ENGLISH VERSION

Akademické uznávanie, alebo uznávanie na účely pokračovania v štúdiu znamená uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v ďalšom stupni vzdelávania, prípadne na ďalšie účely, s výnimkou uznávania na výkon regulovaných povolaní. Proces uznávania za účelom pokračovania v štúdiu sa delí podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či je v prípade daného štátu Slovenská republika viazaná medzinárodnou (bilaterálnou alebo multilaterálnou) zmluvou.

Uznávanie základného a stredného vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely
 1. Uznávanie časti štúdia na základných a stredných školách
 2. Uznávanie ukončeného vzdelania na základných a stredných školách
 1. Uznávanie časti štúdia na vysokých školách
 2. Uznávanie dokladu o vzdelaní podľa medzinárodných zmlúv na pokračovanie v štúdiu a iné účely (uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania)
 3. Uznávanie dokladu o vzdelaní na pokračovanie v štúdiu a iné účely (uznávanie stupňa a rovnocennosti študijného odboru
 

Uznávanie základného a stredného vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely

Uznávanie časti štúdia na základných a stredných školách

Uskutočňuje sa na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade plnenia si povinnej školskej dochádzky na škole v zahraničí o uznaní ročníka, resp. polroka rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na Slovensku. Ide o osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) školského zákona. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

Pokiaľ boli udelené klasifikačné známky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) ich prevádza do slovenskej klasifikačnej stupnice, pre potreby riaditeľa školy, k prijímaciemu konaniu a pod. Stanovisko SUDV s prevodom známok nie je uznaním predmetov alebo ročníka (to je v kompetencii riaditeľa kmeňovej školy) alebo uznaním dokladu o ukončenom základnom alebo stredoškolskom vzdelaní (v kompetencii okresného úradu, odboru školstva v sídle kraja).

Žiadosť o prevod známok zo základných a stredných škôl v zahraničí je jedna z elektronických služieb rezortu (so žiadosťou nie je spojený žiadny správny poplatok).

Potrebné doklady k prevodu známok:

 1. žiadosť o prevod známok, tlačivo žiadosti TU, elektronická verzia formulára žiadosti TU,

 2. doklad(y) o vzdelaní získaný(é) v zahraničí, obsahujúci(e) známky (notárom alebo matrične overená kópia s prekladom do slovenského jazyka)* 

*Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad do slovenského jazyka, pokiaľ ide o doklady vydané v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom je SUDV oprávnené dožiadať si súdny preklad.

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v úradných hodinách podateľne na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

3) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy

Uznávanie ukončeného vzdelania na základných alebo stredných školách

O uznaní dokladu o vzdelaní (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenie s doložkou), vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom štáte rozhoduje okresný úrad v sídle kraja, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko alebo v ktorom sa nachádza vysoká škola uchádzača o štúdium. Žiadosť sa zasiela na príslušný okresný úrad, odbor školstva (nie na SUDV): Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti.
 
Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, predmet žiadosti,  názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia a podpis žiadateľa. Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.
 
Prílohou žiadosti sú najmä
a. pokiaľ sa na doklad o vzdelaní vzťahuje niektorá z bilaterálnych zmlúv, ktoré má Slovenská republika podpísané
 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (5 EUR).
b. ostatné doklady a štáty
 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

  Správny poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania:
   
 • ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 5 EUR
   
 • ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 30 EUR

            Možnosti úhrady správneho poplatku:

 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
   
           V aplikácii je potrebné zadať ID kód konkrétnej služby:
 
kód 1723 - ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 5 EUR)
 
kód 2218 - ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 30 EUR)
 

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.
 
Okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, okresný úrad v sídle kraja konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.
 
Okresný úrad v sídle kraja rozhodne do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti o
a) uznaní dokladu o vzdelaní,
b) zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
c) uložení rozdielovej skúšky.

V prípade dokladu o vzdelaní, na ktorý sa vzťahuje niektorá z bilaterálnych zmlúv, ktoré má Slovenská republika podpísané, Okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do 15 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, okresný úrad v sídle kraja konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. Okresný úrad do jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.


Uznávanie vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely

Uznávanie časti štúdia na vysokých školách

Uskutočňuje podľa interných predpisov vysokej školy, kde uchádzač o štúdium predkladá výsledky svojho vzdelávania zo zahraničia.

Uznávanie dokladu o vzdelaní podľa medzinárodných zmlúv na pokračovanie v štúdiu a iné účely (uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania)

Doklad o vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch) vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, sa na účely pokračovania v štúdiu a iné účely uznáva za rovnocenný bez porovnania obsahu a rozsahu (uznáva sa len stupeň vzdelania). Výnimku spomedzi medzinárodných zmlúv predstavuje prezidentská zmluva s Českou republikou, na zákade ktorej sú doklady vydané českými školami na tieto účely (pokračovanie v štúdiu a iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní) platné v Slovenskej republike automaticky bez uznania a bez potreby podania žiadosti. V prípade ostatných štátov s uzavretou vládnou bilaerálnou dohodou sa postupuje podľa pokynov nižšie.

Konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, predmet žiadosti, názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia, podpis žiadateľa. Ak ide o uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.

Žiadosť o uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty s bilaterálnou dohodou a štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (podávajte len v prípade, že Vaše vzdelanie pochádza z niektorého z nižšie uvedených štátov)

Prílohou žiadosti sú

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní (diplom, dodatok k diplomu a/alebo vysvedčenie o štátnych skúškach)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Správny poplatok za uznanie stupňa vzdelania

 • ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 5 EUR
   
 • z členského štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní je 30 EUR
Možnosti úhrady správneho poplatku:
 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
   
           V aplikácii je potrebné zadať ID kód konkrétnej služby:
 
kód 1723 - ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 5 EUR)
 
kód 2218 - ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 30 EUR)


Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad do slovenského jazyka, pokiaľ ide o doklady vydané v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom je SUDV oprávnené dožiadať si súdny preklad.

SUDV posúdi žiadosť do 15 dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, SUDV konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.

SUDV vydá do jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá bliaterálna zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní

Medzi Slovenskou republikou a Rakúskou repubikou je podpísané Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva, ktoré ale nemá štatút medzinárodnej dohody.

Zoznam štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika*, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko*, Írsko, Island, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko*, Malta, Moldavsko, Nemecko*, Nórsko, Poľsko*, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko*, Ruská federácia*, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina* a Svätá stolica.

* So štátom je podpísaná bilaterálna zmluva, postupuje sa v jej zmysle (správny poplatok je 5 eur). Doklady z uznaných českých škôl vydané na území Českej republiky sú na účely akademického uznávania rovnocenné v Slovenskej republike bez uznania.

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v úradných hodinách podateľne na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

3) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy Pozn.: Vzhľadom na technické problémy so zaradením formulára nie je momentálne zverejnený elektronický formulár žiadosti na ÚPVS. Žiadosť o uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania je možné podať cez všeobecné podanie na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Uznávanie dokladu o vzdelaní na pokračovanie v štúdiu a iné účely (uznávanie stupňa a rovnocennosti študijného odboru)

Pokiaľ má žiadateľ záujem o uznanie dokladu o vzdelaní v konkrétnom študijnom odbore alebo má doklad o vzdelaní z iného štátu (ktorý nie je členom Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Slovenská republika s ním nemá podpísanú bilaterálnu zmluvu), o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, vydaného uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu  rozhoduje:

 • uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní,
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou, alebo
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou.

Konanie o uznanie dokladu o vysokoškolskom vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti vysokej škole alebo príslušnému ministerstvu.

Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, predmet žiadosti, názov a adresu uznanej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia žiadateľa, podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva,
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Správny poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania:

 • ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 5 EUR
   
 • ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 30 EUR
Možnosti úhrady správneho poplatku:
 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
V aplikácii je potrebné zadať ID kód konkrétnej služby:
 
kód 1723 - ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 5 EUR)
 
kód 2218 - ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 30 EUR)Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.

Okrem vyššie uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie rovnocennosti dokladu o vzdelaní.

Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.

Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o

 • uznaní dokladu o vzdelaní,
 • zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
 • uložení rozdielovej skúšky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na požiadanie vysokých škôl alebo okresných úradov v sídle kraja poskytuje súčinnosť pri uznávaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu.

Užitočné odkazy

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku