Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní a stupňa vzdelania

>> ENGLISH VERSION

Akademické uznávanie, alebo uznávanie na účely pokračovania v štúdiu znamená uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v ďalšom stupni vzdelávania, prípadne na ďalšie účely, s výnimkou uznávania na výkon regulovaných povolaní. Proces uznávania za účelom pokračovania v štúdiu sa delí podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či je v prípade daného štátu Slovenská republika viazaná medzinárodnou (dvojstrannou alebo viacstrannou) zmluvou. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) uznáva stupeň vysokoškolského vzdelania (bez študijného odboru) podľa medzinárodných zmlúv a prevádza známky zo základných a stredných škôl do slovenskej klasifikačnej stupnice. Vysokoškolské vzdelanie v konkrétnom študijnom odbore uznávajú vysoké školy. Záverečné doklady zo základných a stredných škôl uznávajú okresné úrady, odbory školstva v krajských mestách.
 
Na tejto stránke nájdete:
 1. Uznávanie časti štúdia na základných a stredných školách
 2. Prevod známok k uznávaniu časti štúdia na základných a stredných školách
 3. Uznávanie ukončeného vzdelania na základných a stredných školách
 1. Uznávanie časti štúdia na vysokých školách
 2. Uznávanie dokladu o vzdelaní podľa medzinárodných zmlúv (uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania)
 3. Uznávanie dokladu o vzdelaní (uznávanie stupňa a rovnocennosti študijného odboru)
Možno Vás namiesto toho zaujíma:
 

Uznávanie základného a stredného vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely

Uznávanie časti štúdia na základných a stredných školách

Uskutočňuje sa na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade plnenia si povinnej školskej dochádzky na škole v zahraničí o uznaní ročníka, resp. polroka rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na Slovensku. Ide o osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) školského zákona. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.
Prevod známok k uznávaniu časti štúdia na základných a stredných školách
Pokiaľ boli udelené klasifikačné známky, SUDV ich prevádza do slovenskej klasifikačnej stupnice, pre potreby riaditeľa školy, k prijímaciemu konaniu a pod. Stanovisko SUDV s prevodom známok nie je uznaním predmetov alebo ročníka (to je v kompetencii riaditeľa kmeňovej školy) alebo uznaním dokladu o ukončenom základnom alebo stredoškolskom vzdelaní (v kompetencii okresného úradu, odboru školstva v sídle kraja).

Žiadosť o prevod známok zo základných a stredných škôl v zahraničí je jedna z elektronických služieb rezortu (so žiadosťou nie je spojený žiadny správny poplatok).

Potrebné doklady k prevodu známok:

 1. žiadosť o prevod známok, tlačivo žiadosti TU, elektronická verzia formulára žiadosti TU,

 2. doklad(y) o vzdelaní získaný(é) v zahraničí, obsahujúci(e) známky (notárom alebo matrične overená kópia s prekladom do slovenského jazyka)* 

*Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad do slovenského jazyka, pokiaľ ide o doklady vydané v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom je SUDV oprávnené dožiadať si súdny preklad.

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v úradných hodinách podateľne na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

3) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy

SUDV posúdi žiadosť do jedného mesiaca od doručenia kompletnej žiadosti a vydá stanovisko s prevodom známok. Stanovisko s prevodom známok nie je a nenahrádza uznanie časti štúdia (ročník, polrok), jednotlivých predmetov alebo uznanie dokladu o vzdelaní, na ktorom sú známky uvedené. Ak doklad neobsahuje známky, ktoré môžu byť prevedené (napríklad obsahuje len slovné hodnotenie vyučujúceho), žiadosť o prevod známok je bezpredmetná.

Uznávanie ukončeného vzdelania na základných alebo stredných školách

O uznaní dokladu o vzdelaní (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenie s doložkou), vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom štáte na účely pokračovania v štúdiu alebo iné účely rozhoduje okresný úrad v sídle kraja, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko alebo v ktorom sa nachádza vysoká škola uchádzača o štúdium. Žiadosť sa zasiela na príslušný okresný úrad, odbor školstva (nie na SUDV): Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti.
 
Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, predmet žiadosti, názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia,  určenie druhu dokladu o vzdelaní, s ktorým sa má predložený doklad o vzdelaní porovnať a podpis žiadateľa. Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.
 
Prílohou žiadosti sú najmä
a. pokiaľ sa na doklad o vzdelaní vzťahuje niektorá z bilaterálnych zmlúv, ktoré má Slovenská republika podpísané
 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (5 EUR).
b. ostatné doklady a štáty
 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

  Správny poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania:
   
 • ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 5 EUR
 • ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 30 EUR

            Možnosti úhrady správneho poplatku:

 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
   
            ID kódy služieb pre vyhľadávanie v mobilnej a webovej aplikácii:
kód 1723 - ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 5 EUR)
 
kód 2218 - ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 30 EUR)
 

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.
 
Okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, okresný úrad v sídle kraja konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.
 
Okresný úrad v sídle kraja rozhodne do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti o
a) uznaní dokladu o vzdelaní,
b) zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
c) uložení rozdielovej skúšky.

V prípade dokladu o vzdelaní, na ktorý sa vzťahuje niektorá z bilaterálnych zmlúv, ktoré má Slovenská republika podpísané, Okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do 15 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, okresný úrad v sídle kraja konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. Okresný úrad do jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.


Uznávanie vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely

Uznávanie časti štúdia na vysokých školách

Uskutočňuje sa podľa interných predpisov vysokej školy, kde uchádzač o štúdium predkladá výsledky svojho vzdelávania zo zahraničia.

Uznávanie dokladu o vzdelaní podľa medzinárodných zmlúv (uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania)

Doklad o vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch) vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, sa na účely pokračovania v štúdiu a iné účely okrem výkonu regulovaných povolaní uznáva za rovnocenný bez porovnania obsahu a rozsahu (uznáva sa len stupeň vzdelania). Výnimku spomedzi medzinárodných zmlúv predstavuje prezidentská zmluva s Českou republikou, na zákade ktorej sú doklady vydané českými školami na tieto účely (pokračovanie v štúdiu a iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní) platné v Slovenskej republike automaticky bez uznania a bez potreby podania žiadosti. V prípade ostatných štátov s uzavretou vládnou bilaterálnou dohodou sa postupuje podľa pokynov nižšie.

Konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, predmet žiadosti, názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia, podpis žiadateľa. Ak ide o uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.

Žiadosť o uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty s bilaterálnou dohodou a štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (podávajte len v prípade, že Vaše vzdelanie pochádza z niektorého z nižšie uvedených štátov)

Prílohou žiadosti sú

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní (diplom, dodatok k diplomu a/alebo vysvedčenie o štátnych skúškach)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky).

Správny poplatok za uznanie stupňa vzdelania

 • ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 5 EUR
   
 • z členského štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní je 30 EUR
Možnosti úhrady správneho poplatku:
 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
   
            ID kódy služieb pre vyhľadávanie v mobilnej a webovej aplikácii:
kód 1723 - ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 5 EUR)
 
kód 2218 - ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 30 EUR)


Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad do slovenského jazyka, pokiaľ ide o doklady vydané v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom je SUDV oprávnené dožiadať si súdny preklad.

SUDV posúdi žiadosť do 15 dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, SUDV konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.

SUDV vydá do jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá bilaterálna zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní

Medzi Slovenskou republikou a Rakúskou repubikou je podpísané Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva, ktoré ale nemá štatút medzinárodnej dohody.

Zoznam štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika*, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko*, Írsko, Island, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko*, Malta, Moldavsko, Nemecko*, Nórsko, Poľsko*, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko*, Ruská federácia*, Sanmarínska republika, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina* a Svätá stolica.

* So štátom je podpísaná bilaterálna zmluva, postupuje sa v jej zmysle (správny poplatok je 5 eur). Doklady z uznaných českých škôl vydané na území Českej republiky sú na účely akademického uznávania rovnocenné v Slovenskej republike bez uznania.

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v úradných hodinách podateľne na prízemí hlavnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

3) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy


 

Uznávanie dokladu o vzdelaní na pokračovanie v štúdiu a iné účely (uznávanie stupňa a rovnocennosti študijného odboru)

Pokiaľ má žiadateľ záujem o uznanie dokladu o vzdelaní v konkrétnom študijnom odbore alebo má doklad o vzdelaní z iného štátu (ktorý nie je členom Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Slovenská republika s ním nemá podpísanú bilaterálnu zmluvu), o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, vydaného uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu a iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní, rozhoduje:

 • uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní,
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou, alebo
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou.
Vysokú školu, ktorá uskutočňuje akreditované študijné programy v rovnakých študijných odboroch vyhľadáte napríklad na Portáli vysokých škôl.

Konanie o uznanie dokladu o vysokoškolskom vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti vysokej škole alebo príslušnému ministerstvu.

Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, predmet žiadosti, názov a adresu uznanej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia žiadateľa, podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva,
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky).

Správny poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania:

 • ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 5 EUR
   
 • ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý je 30 EUR
Možnosti úhrady správneho poplatku:
 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
ID kódy služieb pre vyhľadávanie v mobilnej a webovej aplikácii:
kód 1723 - ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 5 EUR)
 
kód 2218 - ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (správny poplatok v hodnote 30 EUR)


Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.

Okrem vyššie uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie rovnocennosti dokladu o vzdelaní.

Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.

Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o

 • uznaní dokladu o vzdelaní,
 • zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
 • uložení rozdielovej skúšky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na požiadanie vysokých škôl alebo okresných úradov v sídle kraja poskytuje súčinnosť pri uznávaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu.

Užitočné odkazy
Nenašli ste na tejto stránke odpoveď?

Skúste aj často kladené otázky týkajúce sa akademického uznávania, prípadne nás kontaktujte v čase konzultačných hodín alebo emailom na sudv@minedu.sk.

 

Konzultačné a telefonické hodiny SUDV:

Pondelok

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Streda

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Štvrtok

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás telefonicky kontaktovali iba počas konzultačných a telefonických hodín s otázkami, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich internetových stránkach, ktoré pravidelne aktualizujeme. Za porozumenie ďakujeme.

 

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu COVID-19 sú osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní zrušené.

Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy.


 

base logo. horizontal pdf-01
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku