Navigácia

Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní a stupňa vzdelania

>> ENGLISH VERSION

Akademické uznávanie alebo uznávanie na účely pokračovania v štúdiu znamená uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania za účelom pokračovania v ďalšom stupni vzdelávania, prípadne na ďalšie účely, s výnimkou uznávania na výkon regulovaných povolaní. Proces uznávania za účelom pokračovania v štúdiu sa delí podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a podľa toho, či je v prípade daného štátu Slovenská republika viazaná medzinárodnou (dvojstrannou) zmluvou.

Rozdelenie kompetencií v oblasti akademického uznávania je nasledovné (stav k 1. 6. 2022):
 • časť štúdia na základných a stredných školách uznáva riaditeľ kmeňovej školy v Slovenskej republike
 • ukončené štúdium základnej a strednej školy uznáva Regionálny úrad  školskej správy (bývalý okresný úrad odbor školstva)
 • časť štúdia vysokej školy (predmety, kredity) uznáva vysoká škola v Slovenskej republike
 • stupeň ukončeného vysokoškolského vzdelania (bez porovnania študijného odboru) uznáva
  • Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
 • doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore uznáva:
  • vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá poskytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore
  • Ministerstvo obrany SR zo zahraničných vojenských škôl
  • Ministerstvo vnútra SR zo zahraničných policajných škôl
Viac informácií nájdete na podstránkach nižšie a v Často opakovaných otázkach. V prípade nejasností je možné využiť kontakty Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je národným informačným centrom pre akademické uznávanie v sieti ENIC-NARIC a usmerní Vás na správny orgán uznávania.

 
Na tejto stránke:
Možno hľadáte:
base logo. horizontal pdf-01
Skočiť na začiatok stránky