Uznávanie dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania bez porovnania odboru (medzinárodné dohody)

>>ENGLISH VERSION

INFORMÁCIE PLATNÉ K 1. 6. 2022

Informácie na tejto stránke sa týkajú osôb (občanov a cudzincov), ktoré majú záujem o uznanie zahraničného vysokoškolského dokladu o vzdelaní (napr. diplomu, dokladu o udelení titulu) na pokračovanie v štúdiu alebo iné účely okrem výkonu regulovaných povolaní, pričom im postačuje uznanie stupňa vzdelania bez porovnania obsahu a študijného odboru. Výsledkom je rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vysokoškolskom vzdelaní prvého, druhého alebo tretieho stupňa v  Slovenskej republike.

Na tejto stránke:
Možno hľadáte:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) uznáva doklad o vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch) vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou štátu na účely pokračovania v štúdiu a iné účely okrem výkonu regulovaných povolaní za rovnocenný bez porovnania obsahu a rozsahu (uznáva sa len stupeň vzdelania).

V prípade štátov, s ktorými má SR podpísanú bilaterálnu dohodu o uznávaní, sa doklad o vzdelaní uznáva v zmysle znenia predmetnej dohody so zníženým správnym poplatkom za uznanie. Výnimku spomedzi medzinárodných zmlúv predstavuje prezidentská zmluva s Českou republikou, na základe ktorej sú doklady vydané českými školami na tieto účely (pokračovanie v štúdiu a iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní) platné v Slovenskej republike automaticky bez uznania a bez potreby podania žiadosti. V prípade ostatných štátov s uzavretou vládnou bilaterálnou dohodou sa postupuje podľa pokynov nižšie.

Konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť je možné podať formulárom nižšie alebo vlastnou žiadosťou, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, predmet žiadosti, názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia a podpis žiadateľa. Ak ide o uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.

Formulár žiadosti o uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely:


Prílohou žiadosti

  • kópia dokladu totožnosti,
  • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní (diplom, dodatok k diplomu a/alebo vysvedčenie o štátnych skúškach)*
  • doklad o zaplatení správneho poplatku (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky).
*V prípade elektronickej žiadosti sú všetky dokumenty, ktoré podpisuje žiadateľ podpísané elektronickým podpisom a všetky prílohy, z ktorých sa vyžadujú osvedčené kópie vytvorené zaručenou elektronickou konverziou – vlastný sken nebude akceptovaný (zaručená konverzia je rovnocenná osvedčenej kópii, vlastný sken je rovnocenný bežnej kópii).
 
Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad do slovenského jazyka, pokiaľ ide o doklady vydané v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom je SUDV oprávnené dožiadať si súdny preklad.


Správny poplatok za uznanie stupňa vzdelania

  • 5 EUR ak sa na doklad o vzdelaní vzťahuje bilaterálna dohoda o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (kód služby vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 1723)
  • 30 EUR ak sa na dokolad o vzdelaní nevzťahuje žiadna z bilaterálnych dohôd (kód služby vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 2218)

Možnosti úhrady správneho poplatku:

  • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / App Store
  • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
  • pri elektronickej žiadosti podávanej cez Ústredný portál verejnej správy sa platobný predpis na úhradu automaticky vygeneruje pri podaní žiadosti a príde do Vašej elektronickej schránky (nie je potrebné vopred zakúpiť eKolok)

SUDV posúdi žiadosť do 15 dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, SUDV konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.

SUDV vydá do jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá bilaterálna zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní

Medzi Slovenskou republikou a Rakúskou repubikou je podpísané Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva, ktoré ale nemá štatút medzinárodnej dohody.

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava


2) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy

Osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní sú až do odvolania zrušené. Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy, resp. podľa aktuálneho režimu na podateľni.

V prípade, že sa nemôžete dovolať na zverejnené telefónne čísla, kontaktujte nás prosím e-mailom na sudv@minedu.sk.
Za porozumenie ďakujeme.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky