Navigácia

Uznávanie dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania bez porovnania odboru (medzinárodné dohody)

>>ENGLISH VERSION

Informácie na tejto stránke sa týkajú osôb (občanov a cudzincov), ktoré majú záujem o uznanie zahraničného vysokoškolského dokladu o vzdelaní (napr. diplomu, dokladu o udelení titulu) na pokračovanie v štúdiu alebo iné účely okrem výkonu regulovaných povolaní, pričom im postačuje uznanie stupňa vzdelania bez porovnania obsahu a študijného odboru. Výsledkom je rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vysokoškolskom vzdelaní prvého, druhého alebo tretieho stupňa v  Slovenskej republike.

Na tejto stránke:
Možno hľadáte:

 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) uznáva doklad o vzdelaní (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch) vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou štátu na účely pokračovania v štúdiu a iné účely okrem výkonu regulovaných povolaní za rovnocenný bez porovnania obsahu a rozsahu (uznáva sa len stupeň vzdelania).

V prípade štátov, s ktorými má SR podpísanú bilaterálnu dohodu o uznávaní, sa doklad o vzdelaní uznáva v zmysle znenia predmetnej dohody so zníženým správnym poplatkom za uznanie. Výnimku spomedzi medzinárodných zmlúv predstavuje prezidentská zmluva s Českou republikou, na základe ktorej sú doklady vydané českými školami na tieto účely (pokračovanie v štúdiu a iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní) platné v Slovenskej republike automaticky bez uznania a bez potreby podania žiadosti. V prípade ostatných štátov s uzavretou vládnou bilaterálnou dohodou sa postupuje podľa pokynov nižšie.

Konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť je možné podať formulárom nižšie alebo vlastnou žiadosťou, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, predmet žiadosti, názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia a podpis žiadateľa. Ak ide o uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.

Formulár žiadosti o uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely:

  • formuláre na vytlačenie a odkazy na elektronické formuláre nájdete na konci stránky


Prílohou žiadosti

  • kópia dokladu totožnosti,
  • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní (diplom, dodatok k diplomu a/alebo vysvedčenie o štátnych skúškach)*
  • doklad o zaplatení správneho poplatku (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky).
*V prípade elektronickej žiadosti sú všetky dokumenty, ktoré podpisuje žiadateľ podpísané elektronickým podpisom a všetky prílohy, z ktorých sa vyžadujú osvedčené kópie vytvorené zaručenou elektronickou konverziou – vlastný sken nebude akceptovaný (zaručená konverzia je rovnocenná osvedčenej kópii, vlastný sken je rovnocenný bežnej kópii).
 
Povinnou súčasťou žiadosti je súdny preklad predložených dokladov, okrem dokladov v českom a latinskom jazyku. V záujme znížiť finančné náklady žiadateľov akceptujeme vlastný preklad do slovenského jazyka, pokiaľ ide o doklady vydané v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom je SUDV oprávnené dožiadať si súdny preklad.


Správny poplatok za uznanie stupňa vzdelania

  • 7 EUR ak sa na doklad o vzdelaní vzťahuje bilaterálna dohoda o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (kód služby vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 1723)
  • 40 EUR ak sa na doklad o vzdelaní nevzťahuje žiadna z bilaterálnych dohôd (kód služby vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 2218)

Možnosti úhrady správneho poplatku:

  • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / App Store
  • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
  • pri elektronickej žiadosti podávanej cez Ústredný portál verejnej správy sa platobný predpis na úhradu automaticky vygeneruje pri podaní žiadosti a príde do Vašej elektronickej schránky (nie je potrebné vopred zakúpiť eKolok)

SUDV posúdi prichádzajúcu žiadosť, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, SUDV konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.

SUDV vydá do jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.

Zoznam štátov, s ktorými bola uzavretá bilaterálna zmluva o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní

Medzi Slovenskou republikou a Rakúskou repubikou je podpísané Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého školstva, ktoré ale nemá štatút medzinárodnej dohody (postupuje sa ako pri štáte bez dohody).

Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:

1) poštou alebo osobne (v úradných hodinách podateľne) na adresu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava


Upozornenie: Ak podávate žiadosť, zabezpečte prosím riadne označenie poštovej schránky svojím menom na kontaktnej adrese uvedenej v žiadosti tak, aby Vám mohli byť doručované odpovedné úradné zásielky.


2) elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy

 

Nenašli ste na tejto stránke odpoveď?
Skúste aj často kladené otázky týkajúce sa uznávania na pokračovanie v štúdiu, prípadne nás kontaktujte telefonicky v čase konzultačných hodín alebo emailom na sudv@minedu.sk.

Konzultačné a telefonické hodiny SUDV:

Pondelok

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Streda

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Štvrtok

9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

 

Osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní sú až do odvolania zrušené. Žiadosti sa prijímajú poštou alebo cez Ústredný portál verejnej správy, resp. podľa aktuálneho režimu na podateľni.

V prípade, že sa nemôžete dovolať na zverejnené telefónne čísla, kontaktujte nás prosím e-mailom na sudv@minedu.sk.
Za porozumenie ďakujeme.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky