Dohoda s Ruskou federáciou

V súvislosti s uplatňovaním Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov podpísanej dňa 19. 11. 2019 v Moskve zverejňujeme nasledovné informácie:

Dohoda bola zverejnená v Zbierke zákonov ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 153/2020 Z. z. a nadobúda platnosť dňa 1. 7. 2020.

Predmetná vládna dohoda reaguje na súčasný proces vzájomného uznávania dokladov o vzdelaní medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou a je podkladom na jeho zjednodušenie v prípade akademického uznávania, t.j. na účely pokračovania v ďalšom štúdiu v oboch štátoch uzatvárajúcich túto dohodu, ako aj vykonávania pracovných činností okrem prístupu k regulovaným povolaniam v súlade s právnymi predpismi oboch štátov.

Dohoda sa vzťahuje len na doklady o vzdelaní a akademické tituly, ktoré sú uvedené priamo v jej texte. Nakoľko ide o vládnu dohodu, proces uznávania na pokračovanie v štúdiu, prípadne iné účely ostáva v platnosti (doklady nadobudnuté na ruských školách nie sú automaticky platné na území SR). Zmena nastáva v tom, že uvedené doklady o vzdelaní sa v prípade žiadostí podaných 1. 7. 2020 a neskôr uznávajú v režime uznávania podľa medzinárodných zmlúv (§ 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v skrátenej lehote a so zníženým správnym poplatkom. Príslušnými orgánmi na uznanie dokladov o vzdelaní podľa medzinárodných zmlúv sú okresné úrady (stredoškolské doklady) a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (vysokoškolské doklady). Ak sa vyžaduje uznanie vysokoškolského vzdelania v príslušnom študijnom odbore, príslušným orgánom je vysoká škola, ktorá ponúka študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odoboroch.

Skočiť na začiatok stránky