Navigácia

Dohoda s Čínskou ľudovou republikou

V súvislosti s uplatňovaním Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov podpísanej dňa 27. 11. 2019 v Pekingu zverejňujeme nasledovné informácie:

Dohoda bola zverejnená v Zbierke zákonov ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 249/2020 Z. z. a nadobudla platnosť dňa 1. 9. 2020.

Uvedená dohoda zjednoduší proces uznávania dokladov o vzdelaní na území SR ako aj na území ČĽR v prípade akademického uznávania, t.j. predovšetkým na účely pokračovania v ďalšom štúdiu v oboch štátoch, prípadne iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní. Uzavretie uvedenej dohody bolo iniciované čínskou stranou za účelom rozvoja spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a taktiež za účelom podpory mobility talentov medzi oboma krajinami. V dohode sa popisujú jednotlivé vysokoškolské diplomy a vysvedčenia, ktoré môžu študenti získať v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike. V rámci dohody sú tiež zadefinované požiadavky, ktoré musia spĺňať čínski študenti pre prijatie na slovenské vysoké školy a slovenskí študenti pre prijatie na čínske vysoké školy. Prílohou dohody je porovnávacia tabuľka vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

Nakoľko ide o vládnu dohodu, proces uznávania na pokračovanie v štúdiu, prípadne iné účely ostáva v platnosti (doklady nadobudnuté na čínskych školách nie sú automaticky platné na území SR). Zmena nastáva v tom, že uvedené doklady o vzdelaní sa v prípade žiadostí podaných 1. 9. 2020 a neskôr uznávajú v režime uznávania podľa medzinárodných zmlúv (§ 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v skrátenej lehote a so zníženým správnym poplatkom. Príslušnými orgánmi na uznanie dokladov o vzdelaní podľa medzinárodných zmlúv sú okresné úrady (stredoškolské doklady) a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (vysokoškolské doklady). Ak sa vyžaduje uznanie vysokoškolského vzdelania v príslušnom študijnom odbore, príslušným orgánom je vysoká škola, ktorá ponúka študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odoboroch.

Skočiť na začiatok stránky