Navigácia

Uznávanie ukončeného vzdelania na základných a stredných školách

>>ENGLISH VERSION

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na osoby (občanov a cudzincov), ktoré ukončili základné alebo stredoškolské vzdelanie v zahraničí, získali doklad o vzdelaní a chcú si ho nechať uznať v Slovenskej republike na pokračovanie v štúdiu (na vysokej škole a i.) alebo iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní.

O uznaní dokladu o vzdelaní (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenie s doložkou), vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom štáte na účely pokračovania v štúdiu alebo iné účely rozhoduje Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko alebo v ktorom sa nachádza vysoká škola uchádzača o štúdium. Žiadosť sa zasiela na príslušný Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) - do 31. 12. 2021 okresný úrad, odbor školstva (nie na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní). Viac informácií a kontakty nájdete na stránkach RÚŠS:

POZOR: Žiadosť o uznanie dokladu o strednom vzdelaní sa podáva na príslušný RÚŠS, nie na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Zaslaním žiadosti na ministerstvo predlžujete jej vybavenie. Formulár žiadosti nájdete na stránkach vyššie, adresa na zaslanie žiadosti je priamo na formulári alebo v sekcii Kontakt na stránkach vyššie.

Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti.
 
Žiadosť je možné podať formulárom alebo vlastnou žiadosťou, ktorá obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, predmet žiadosti, názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia,  určenie druhu dokladu o vzdelaní, s ktorým sa má predložený doklad o vzdelaní porovnať a podpis žiadateľa. Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.

Formulár žiadosti nájdete na stránke príslušného RÚŠS vyššie. Formulár s prílohami sa zasiela na adresu RÚŠS.

Prílohou žiadosti
a. pokiaľ sa na doklad o vzdelaní vzťahuje niektorá z bilaterálnych dohôd, ktoré má Slovenská republika podpísané

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (7 EUR).
b. ostatné doklady a štáty
 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (40 EUR).

Správny poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania:

 • 7 EUR ak sa na doklad o vzdelaní vzťahuje bilaterálna dohoda o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (kód služby vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 1723)
 • 40 EUR ak sa na dokolad o vzdelaní nevzťahuje žiadna z bilaterálnych dohôd (kód služby vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 2218)

Možnosti úhrady správneho poplatku:

 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / App Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.
 
Regionálny úrad školskej správy posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Regionálny úrad školskej správy konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.
 
Regionálny úrad školskej správy rozhodne do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti o
a) uznaní dokladu o vzdelaní,
b) zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
c) uložení rozdielovej skúšky.

V prípade dokladu o vzdelaní, na ktorý sa vzťahuje niektorá z bilaterálnych zmlúv, ktoré má Slovenská republika podpísané, Regionálny úrad školskej správy posúdi žiadosť do 15 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Regionálny úrad školskej správy konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. Regionálny úrad školskej správy do jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.

Skočiť na začiatok stránky