Navigácia

Uznávanie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore

 
Informácie na tejto stránke sa týkajú osôb (občanov a cudzincov), ktoré majú záujem o uznanie zahraničného vysokoškolského dokladu o vzdelaní (napr. diplomu, dokladu o udelení titulu) na pokračovanie v štúdiu alebo iné účely okrem výkonu regulovaných povolaní, pričom požadujú aj uznanie rovnocennosti študijného odboru. Výsledkom je rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vysokoškolskom vzdelaní prvého, druhého alebo tretieho stupňa v konkrétnom študijnom odbore v Slovenskej republike.

Pokiaľ má žiadateľ záujem o uznanie dokladu o vzdelaní v konkrétnom študijnom odbore, o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, vydaného uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu a iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní, rozhoduje:
 
 • uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou, alebo
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou.
Vysokú školu, ktorá uskutočňuje akreditované študijné programy v rovnakých študijných odboroch vyhľadáte napríklad na Portáli vysokých škôl.

Konanie o uznanie dokladu o vysokoškolskom vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti vysokej škole alebo príslušnému ministerstvu.

Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa, predmet žiadosti, názov a adresu uznanej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala, rok ukončenia štúdia žiadateľa, podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä

 • kópia dokladu totožnosti,
 • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva,
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku (v prípade podania žiadosti elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy bude platobný predpis k úhrade správneho poplatku vygenerovaný automaticky).

Správny poplatok za uznanie stupňa vzdelania

 • 7 EUR ak sa na doklad o vzdelaní vzťahuje bilaterálna dohoda o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (kód služby vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 1723)
 • 40 EUR ak sa na dokolad o vzdelaní nevzťahuje žiadna z bilaterálnych dohôd (kód služby vo webovej a mobilnej aplikácii eKolok: 2218)

Možnosti úhrady správneho poplatku:

 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / App Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk


Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.

Okrem vyššie uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie rovnocennosti dokladu o vzdelaní.

Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.

Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o

 • uznaní dokladu o vzdelaní,
 • zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
 • uložení rozdielovej skúšky
Skočiť na začiatok stránky