Uznávanie častí štúdia na základných a stredných školách

>>ENGLISH VERSION

Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na žiaka slovenskej kmeňovej školy, ktorý časť štúdia, polrok alebo ročník absolvoval v zahraničí, prípadne zo zahraničnej základnej alebo strednej školy v zahraničí prestupuje na základnú alebo strednú školu v Slovenskej republike.

Uznanie časti štúdia sa uskutočňuje sa na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhoduje riaditeľ (kmeňovej) základnej a strednej školy.

V prípade plnenia si povinnej školskej dochádzky na škole v zahraničí o uznaní ročníka, resp. polroka rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na Slovensku. Ide o osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) školského zákona. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) školského zákona, môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

Skočiť na začiatok stránky