Navigácia

Európsky profesijný preukaz

Európsky profesijný preukaz (EPP) je elektronické potvrdenie preukazujúce, že odborník splnil všetky potrebné podmienky na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb v hostiteľskom členskom štáte alebo uznávanie odborných kvalifikácií na účely usadenia sa v hostiteľskom členskom štáte.

Na účely usadenia sa vydanie EPP neposkytuje automatické právo na výkon konkrétneho povolania, ak sa realizujú registračné požiadavky alebo iné kontrolné postupy v hostiteľskom štáte (napr. pre zdravotnícke povolanie je povinná registrácia v príslušnej komore, čiže až po registrácii v komore je možný výkon regulované povolania s EPP).

EPP je možné vydať alebo použiť len v 27 členských štátov EÚ (neplatí a nevzťahuje sa na štáty EFTA a Švajčiarsko). V prípade ak zvolené povolanie nie je regulované v štáte (hosťujúcom) nie je potrebné, aby odborník/profesionál žiadal o vydanie EPP.

EPP je možné vydať pre 5 regulovaných povolaní: farmaceut, sestra, fyzioterapeut, realitný agent a horský vodca.
 
Postup pri vytváraní žiadosti o EPP zo strany žiadateľa:
  • registrácia cez internetovú stránku Your Europe – ECAS
  • vytvorenie profilu žiadateľa (meno, priezvisko, rok narodenia, názov a číslo dokladu totožnosti, tieto údaje musí potvrdiť domovský orgán zodpovedný za EPP a i.); 
  • vytvorenie žiadosti – na konkrétne regulované povolanie; dôležité je správne zvolenie režimu uznávania (automatický systém uznávania alebo všeobecný systém uznávania), určenie členského štátu, kde žiadateľ má v pláne sa usadiť alebo dočasne a príležitostne poskytovať službu;
  • nahratie dokumentov do žiadosti, ktoré majú byť overené od príslušného orgánu v členskom štáte; každý doklad sa má naskenovať do zvlášť súboru;
  • odoslanie žiadosti domovskému príslušnému orgánu;
 Prehľad dokumentov, ktoré Slovenská republika žiada pre udelenie EPP
 V Slovenskej republike je udelenie EPP oslobodené od správnych poplatkov!
Skočiť na začiatok stránky