Navigácia

Právoplatnosť a doložka právoplatnosti

Za právoplatné sa považuje rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať.

Účastník konania má 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na to, aby prípadne využil svoje právo na odvolanie. Pokiaľ účastník sa účastník konania neodvolá, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť uplynutím pätnásteho dňa odo dňa nasledujúceho po doručení rozhodnutia. Ak účastník konania má záujem, aby rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť skôr, môže sa vzdať práva na odvolanie a rozhodnutie nadobudne právoplatnosť v deň, kedy tak urobil.

Doložku právoplatnosti vystavuje orgán verejnej moci, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je právoplatné bez ohľadu na to, či bola vydaná doložka právoplatnosti; doložka právoplatnosti len osvedčuje uvedené skutočnosti.

SUDV doložky právoplatnosti k rozhodnutiam nevydáva automaticky, je potrebné o ne požiadať, napríklad vypísaním formulára žiadosti nižšie. Žiadosť je najlepšie zaslať priamo spracovateľovi žiadosti. Ak nie je možné identifikovať spracovateľa alebo jeho kontakt, obráťte sa prosím na všeobecné kontakty:

Email: sudv@minedu.sk
Tel.: 02/ 59 374 923
Adresa: Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30  Bratislava

Doložka právoplatnosti sa:

  • vydáva ako elektronický úradný dokument k rozhodnutiam, ktoré boli vydané elektronicky (doložka bude pripojená k rozhodnutiu a zaslaná cez centrálne úradné doručovanie, prípadne poštou žiadateľovi, ktorý nemá zriadenú elektronickú schránku; nie je potrebné so žiadosťou zaslať pôvodné rozhodnutie)
  • vyznačuje na originál staršieho rozhodnutia vydaného s podpisom a pečiatkou (je potrebné so žiadosťou zaslať originál rozhodnutia)

 

UPOZORNENIE

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nevydáva doložku právoplatnosti k listinným rozhodnutiam, ktorým uplynula archivačná lehota (10 rokov). Z objektívnych príčin v zmysle zákona nie je možné vyznačenie právoplatnosti na staršie rozhodnutie, ku ktorému neexistuje spis s dôkazmi nevyhnutnými k tomuto úkonu. Prosíme Vás preto, aby ste takéto žiadosti nezasielali, žiadosť nebude vybavená.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky