» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013 » Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania regionálneho školstva v roku 2013

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania regionálneho školstva v roku 2013

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania regionálneho školstva v roku 2013 a záverov Záznamu z hodnotiaceho seminára schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania regionálneho školstva v roku 2013.

Súčasťou vyhodnotenia je návrh prioritných tém pripravovanej Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania regionálneho školstva v roku 2014 a predpokladaný objem finančných prostriedkov.

formát pdf Vyhodnotenie

formát pdf Príloha č. 1

formát pdf Príloha č. 2

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013

 
V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 51 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave.

Z predložených projektov bolo vyradených 8 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Dôvodmi na vyradenie projektov bolo prekročenie 10% režijných nákladov, dohody o vykonaní práce boli viac ako 5 % a náklady hardvér boli viac ako 20% z finančných prostriedkov požadovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, nesplnenie podmienky celoslovenskej pôsobnosti projektu a neplnenie účelu projektu.

Z hodnotených projektov bolo dňa 10. mája 2013 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave vybraných 31 projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2013, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 
formát pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2013

formát pdf Zoznam projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré nespĺňajú podmienky vyhlásené Výzvou na podanie žiadosti o financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2013

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2013 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013.
Cieľom výzvy je zvýšenie odborných kompetencií žiakov škôl využívajúcich grafické programové systémy, ich zapracovanie do školského vzdelávacieho programu, prípravu pedagogických zamestnancov, nákup zodpovedajúceho softvéru (alebo update, resp. upgrade aby SW zodpovedal vývoju, alebo zmene nárokov), vytváranie učebných textov, pracovných a metodických listov a vytváranie databázy zadaní, riešených úloh, zodpovedajúcich reálnym úlohám, získaných podľa zadaní z praxe firiem využívajúcich grafické SW vybavenie.
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ (bod č. 4 výzvy) písomne na predpísanom formulári spolu s prílohou k žiadosti podľa výzvy na adresu príslušného obvodného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
28. marec 2013.