Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013

 • Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania regionálneho školstva v roku 2013
 • Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2013
 • Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2013
 • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2013“
 • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV - „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ za rok 2013
 • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Protidrogová prevencia 2013“
 • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2013“
 • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“
 • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Žiaci so zdravotným postihnutím 2013“
 • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania Enviroprojekt 2013
 • ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC – Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu v oblasti obnovy výchovy a vzdelávania
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku