Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2013

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2013 a záverov Správy zo záverečného seminára schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2013.
Súčasťou vyhodnotenia je návrh prioritných tém pripravovanej Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2014 a predpokladaný objem finančných prostriedkov.

formát pdf Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2013

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2013


V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2013 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 29 projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy.
 
Z predložených projektov bolo vyradených 10 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Najčastejšími dôvodmi na vyradenie projektov boli: navrhované prekročenie 10% čerpania z pridelených prostriedkov na režijné náklady, nepreukázanie zabezpečenia najmenej 5% celkových nákladov na realizáciu projektu z vlastných zdrojov a nepreukázanie zabezpečenia najmenej 10% celkových nákladov na realizáciu projektu od zamestnávateľa.
 
Z 18 hodnotených projektov dňa 10. mája 2013 Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania odporučila prideliť účelové finančné prostriedky 11 projektom propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2013, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2013


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2013 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2013.
 
Cieľom výzvy je spropagovať odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách predovšetkým v technicky a remeselne zameraných študijných a učebných odboroch podľa požiadaviek zamestnávateľov a oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v nedostatkovom odbore vzdelávania na strednej odbornej škole.
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ (bod č. 4 výzvy) písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Obvodného úradu v sídle kraja.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezentačnej pečiatke v podateľni Obvodného úradu v sídle kraja) podľa zverejnených požiadaviek je

28. marec 2013

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku